Ny kommunstrategi och översiktsplan

Under våren 2024 samlar vi in synpunkter från Sunnebor, företagare med flera kring hur Sunne kommun ska utvecklas. Synpunkterna samlas in via byträffar, en enkät och olika aktiviteter. Underlaget är rådgivande och ska sedan användas i kommunens arbete med att ta fram en ny kommunstrategi och en övergripande översiktsplan. Två viktiga dokument där vi beskriver det Sunne vi vill se 2040.
Bild från workshopen.
1 av 9
Under workshopen får deltagarna göra löpsedlar för Sunne år 2040.

Innehåll på sidan:

Var med och utveckla Sunne!

Under våren 2024 genomförs byträffar för att hämta in synpunkter från olika målgrupper.

Byträffarna hålls på olika platser runt om i Sunne kommun, information om datum och plats finns längre ned på den här sidan. På träffarna finns representanter från arbets- och styrgruppen med, och vi håller tillsammans i en workshop där du kan ge din syn på hur du vill att Sunne kommun ska utvecklas – med siktet inställt på 2040!

Senare i vår genomförs olika aktiviteter för att vi ska nå specifika målgrupper. Läs mer om våra aktiviteter.

Digital enkät

Under våren 2024 har vi tagit in synpunkter via en digital enkät. Sista datum för att skicka in var 14 april. 

Följande utgångpunkter pekades ut som viktiga inför att frågorna i enkäten besvarades.

Boendestruktur

 • Varför har du valt att bo där du bor? Landsbygd eller tätort.
 • Hur vill du bo i framtiden?
 • Är det viktigt att bevara landsbygdsmiljöerna?
 • Hur skapar vi fler attraktiva boendeområden i Sunne kommun?

Kommunikationer och infrastruktur

 • Hur ser du att olika kommunikationsmöjligheter behöver utvecklas för att ditt liv ska bli rikare och fler ska välja att bosätta sig i Sunne kommun?

Med kommunikationsmöjlighet menar vi möjligheter att ta sig till olika platser i kommunen, exempelvis via buss eller tåg.

Natur- och friluftsområden

 • Vilka natur- och friluftsområden/platser är betydelsefulla för dig?
 • och vilka ser du är viktiga för att besökare ska trivas i Sunne kommun?

Medskapande

 • Hur vill du delta i utvecklingen i Sunne kommun? (när det gäller exempelvis platsen, tjänster, samarbeten, klimat, attityder, allas lika värde).

Digital teknik

 • Hur ser du att utvecklingen av digitala tjänster skulle kunna underlätta ditt liv/livet i Sunne kommun?

I enkäten fick man svara på dessa fyra frågor:

 • Vad vill du att Sunne kommun ska vara känd för 2040?
 • Och vad är det viktigaste som har hänt för att det ska vara sant?
 • Vad är det som gör att du väljer att bo i Sunne kommun 2040?
 • Vad ser du behöver utvecklas för att underlätta vardagslivet i och utanför tätorten i Sunne kommun?

Ny kommunstrategi och översiktsplan

Sunnes nuvarande kommunstrategi sträcker sig till 2025 och det är dags att ta fram en ny. Detta görs i dialog med Sunnebor, företagare, politiker och kommunanställda, som beskriver hur vi vill att Sunne ska utvecklas långsiktigt.

Arbetsgrupp

I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har en arbetsgrupp inom samhällsbyggnad bildats. Vid bestämda möten utökas den arbetsgruppen med personer från fler verksamheter, för att parallellt arbeta med revideringen av kommunstrategin.

Arbetsgruppen består av:

 • Anders Olsson, utvecklingsledare.
 • Emilia Håkansson, samhällsplanerare.
 • Mikael Persson, samhällsplanerare.
 • Erik Öhrn, kulturchef.
 • Helena Andersson, enhetschef miljö och bygg.
 • Tina Persson, miljö- och hälsoskyddsinspektör.
 • Leif Jansson, enhetschef VA och renhållning.
 • Conny Sundberg, brandinspektör.
 • Anneli Jansson, kommunikationsstrateg.
 • Markus Jonsson, skolchef.
 • Malin Lindén Ohlsson, socialchef.

Styrgrupp

Styrgruppen består av politiker som företräder respektive parti i kommunfullmäktige:

 • Henrik Frykberger (M)
 • Linda Johansson (S)
 • Kristina Lundberg (C)
 • Runar Filper (SD)
 • Björn Gillberg (HS)
 • Margareta Reinholdsson (L)
 • Carolina Landberg (KD)
 • Vibeke Johnson (V)
 • Eva Hallström (MP)

Bakgrund och syfte

Syftet med en kommunstrategi är att ha en vision och övergripande mål som underlättar beslutsfattandet i kommunen. Strategin ska också göra det enklare för invånare, nyinflyttade och företagare att veta vad kommunen står för och vill åstadkomma. Länk till den nuvarande strategin finns ovan.

I den övergripande översiktsplanen redovisar kommunen hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen och kommunstrategin är våra viktigaste övergripande dokument. Där kommunstrategin är det dokument som ligger till grund för den riktning kommunens politiker och tjänstepersoner ska arbeta i. Den fungerar som en vision, som visar vad kommunen står för och hur vi vill utvecklas.

Översiktsplanen fungerar som kommunens långsiktiga verktyg som visar viljeriktningen för hur mark- och vattenanvändningen samt bebyggelsen ska användas, utvecklas och bevaras.

Plats och datum för byträffarna

Här nedanför listas alla platser och datum för de nio byträffarna som hållits under våren 2024. 

Västra Ämtervik

Tid: Tisdag 5 mars, klockan 17.00–18.30.

Plats: Västra Ämterviks hembygdsgård.

Adress: Berga 21, Västra Ämtervik.

Sista dag för anmälan: 4 mars.

Bjälverud

Tid: Torsdag 7 mars, klockan 17.00–18.30.

Plats: Bjälveruds bygdegård.

Sista dag för anmälan: 4 mars.

Gräsmark

Tid: Tisdag 12 mars, klockan 17.00–18.30.

Plats: Gräsmarks skola, matsalen.

Adress: Skolvägen 1, Gräsmark.

Sista dag för anmälan: 7 mars.

Rottneros

Tid: Torsdag 14 mars, klockan 17.00–18.30.

Plats: Restaurangen vid Ski Sunne.

Adress: Hån 67, Rottneros.

Sista dag för anmälan: 11 mars.

Bäckalund

Tid: Tisdag 19 mars, klockan 17.00–18.30.

Plats: Granhyddan.

Adress: Bäck 36, Sunne.

Sista dag för anmälan: 14 mars.

Lysvik

Tid: Torsdag 21 mars, klockan 17.00–18.30.

Plats: Bygdens hus.

Adress: Stationsvägen 3, Lysvik.

Sista dag för anmälan: 18 mars.

Stöpafors

Tid: Tisdag 26 mars, klockan 17.00–18.30.

Plats: Gamla skolan.

Adress: Stöpafors 231, Sunne.

Sista dag för anmälan: 21 mars.

Östra Ämtervik

Tid: Onsdag 27 mars, klockan 17.00–18.30.

Plats: Sjösala.

Adress: Prästbol 101, Östra Ämtervik.

Sista dag för anmälan: 22 mars.

Sunne tätort

Tid: Tisdag 9 april, klockan 19.00–20.30.

Plats: Ideum, ateljén.

Adress: Svetsarevägen 3, Sunne.

Sista dag för anmälan: 4 april.