Sunne kommuns översiktsplan

På den här sidan hittar du översiktsplan och fördjupad översiktsplan för Sunne kommun. Där kan du exempelvis se var kommunen föreslår att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men vägleder kommunen i all detaljplanering, som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Sunne kommuns översiktsplan började gälla 2013 och visar hur vi vill utvecklas under de kommande tjugo åren med fokus på markanvändningen. Exempelvis ger den möjlighet att bygga nära 300 nya bostadshus i de mindre tätorterna samt att skapa nya industri- och arbetsområden.

Exempel på kommande satsningar enligt översiktsplanen

I översiktsplanen finns förslag om:

  • Cirka 90 vindkraftverk fördelade på tre områden i kommunens västra del.
  • Förslag om utbyggnad av nya vägar för biltrafik samt gång- och cykeltrafik.
  • Allmänna riktlinjer för hur vi ska skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer.
  • Var dispens från strandskyddet kan ges, med hänsyn till utveckling av landsbygden.
Kommunfullmäktige såg över översiktsplanen 2020

2020-02-10 såg kommunfullmäktige över översiktsplanen och beslutade att den fortfarande ska vara aktuell i förhållanden till kraven enligt plan- och bygglagen 3 kap 5 § tillsammans med tillägget Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-planen).

Läs mer om översiktsplanering i plan- och bygglagen kap 3.