Vårdar eller stödjer du en närstående? Vi vill veta vad du tycker om anhörigstödet som Sunne kommun erbjuder. Ditt svar är anonymt.

Att ge stöd till anhöriga är en viktig uppgift för vår verksamhet. Genom att svara på dessa frågor hjälper du oss att bli bättre. 
Att medverka i undersökningen är frivilligt och alla enkätsvar är anonyma. Resultatet rapporteras till bland annat politiker, tjänstemän och personal.

Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten!

Markera i listan nedan vilken/vilka verksamheter som din närstående tar del av eller om din närstående ej är med i verksamhet:
Verksamheter

Markera om du har haft kontakt med anhörigsamordnare eller ej:

 
 
Hur nöjd är du, med vår information till dig som anhörig? 
Hur nöjd är du som anhörig med bemötande från personalen? 
Hur nöjd är du som anhörig med hur vi samarbetar med dig? 
Är du nöjd med, hur du fått vara delaktig i planeringen av omsorgen om din närstående? 
Tack för din medverkan
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Ewa Skoglund
Anhörigsamordnare
E-post: ewa.skoglund@sunne.se
Tel: 0565-163 06
Besök: Bergvägen 8
Adress: Postkod: 44, 686 80 Sunne

 

Nyhetsbrev anhörigstöd

Kom gärna med tips om vad du tycker att brevet ska innehålla! Hör av dig om du har en idé, vill berätta något eller dela med dig av dina erfarenheter.

Du kan prenumerera på brevet genom att mejla till
ewa.skoglund@sunne.se

Märk mejlet med "prenumeration Anhörigstöd"

Nyhetsbrev nr 4 vintern-21

Enkäten om anhörigstöd

Anhörigstöd innebär att socialtjänsten i syfte att underlätta i din situation kan erbjuda vägledning och stöd till dig som vårdar/stöttar en närstående som är långvarigt sjuk eller funktionsnedsatt. 
Läs mer om anhörigstöd här

Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden rättslig förpliktelse eller allmänt intresse.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbsida www.sunne.se/gdpr