Kommunstyrelsen sammanträder Där Väst och på Teams, 9 juni klockan 08:30

Detta gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges ärenden, leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Det finns tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Det är allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.  Du kan läsa mer om vår politiska organisation här

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Dokument

Här lägger vi ut föredragningslistan några dagar före mötet.

00 Kallelse 2022-06-09.pdf

01 Budget- och verksamhetsuppföljning.pdf

02 Revisorernas granskning av kommunens årsredovisning och bokslut 2021.pdf

03 Från budgetberedningen, Centerpartiets budgetförslag 2023.pdf

03 Förhandlingsprotokoll MBL § 11, budget 2023 och flerårsplan för åren 2024-2025.pdf

03 Moderaternas budgetförslag 2023.pdf

03 Socialdemokraternas budgetförslag 2023.pdf

03 Sverigedemokraternas budgetförslag 2023.pdf

03 Budgetförslag 2023 HS, V, KD.pdf

04 Eventuellt förvärv av fastigheterna Skäggeberg 1569 och Skäggeberg 1595.pdf

05 Revidering av Lokala ordningsföreskrifter för Sunne kommun.pdf

06 Samverkansavtal yrkesvux Värmland.pdf

07 Medborgarförslag om sporthall vid Skäggebergsskolan.pdf

08  Medborgarförslag om kontrollsystem för tillsättning av tjänster i Sunne kommun.pdf

09 Kommunikationspolicy för Sunne kommun.pdf

10 Policy för hållbara resor och transporter.pdf

11 Rapport till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, om ej verkställda beslut - kvartal 1 2022.pdf

12 Riktlinjer för handläggning inom LSS.pdf

13 Motion om att göra Sunne till en barnlitteratur- och barnteaterkommun.pdf

14 Motion om rundturståg i Sunne.pdf

15 Motion om biogasproduktion i Sunne.pdf

16 Anvisning om affischering och torgmöten inför allmänna valet 2022.pdf

17 Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland - närvaro på distans - Region Värmland.pdf

18 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning.pdf

19 Redovisning av delegeringsbeslut.pdf

20 Information från verksamheten.pdf

Mer om kommunstyrelsen

Kontakt

Kristina Lundberg
Kommunstyrelsens ordförande
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 070-181 43 98

 

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-postanna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne