Offentlig handling

Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna. En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteperson om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar. Den innebär att alla, såväl svenska som utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar som inte omfattas av sekretess hos myndigheter, till exempel hos Sunne kommun. Syftet med offentlighetsprincipen är att kommunens offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. Offentlighetsprincipen är en garanti för insyn.

Offentlighetsprincipen gäller för kommunen och de kommunala bolagen.

Vilka handlingar kan jag få ta del av?

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Undantagna är de uppgifter som är sekretessbelagda. Handlingar i ärenden som ännu inte behandlats, det vill säga ärenden som vi fortfarande arbetar med, är oftast inte offentliga.

Vad är en allmän handling?

En handling är information i olika former det kan vara en bild, en text eller information i digital form.

En allmän handling uppfyller följande krav: Handlingen förvaras hos en myndighet och handlingen har kommit in eller upprättats på myndigheten.

En allmän handling måste finnas förvarad hos en myndighet. Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens diarier.

För att en handling ska anses vara allmän krävs också att handlingen kommit in till myndigheten, det vill säga skickats eller på annat sätt överlämnats till myndigheten, eller att den upprättats hos myndigheten. En handling räknas som upprättad när den till exempel är färdigskriven och har skickats, när det ärende som handlingen tillhör är klart eller ett protokoll som har justerats (godkänts).

Undantaget är trycksaker eller sådant som uppenbart saknar betydelse för myndighetens verksamhet, till exempel massutskick av reklam. Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem.

Vad innebär sekretessbelagda handlingar?

Vissa allmänna handlingar är sekretessbelagda (hemliga). Det innebär att handlingens uppgifter inte kan lämnas ut. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Känsliga uppgifter om en enskilds personliga förhållanden kan till exempel vara sekretessbelagda.

Hur gör jag för att begära ut handlingar?

Du kan antingen besöka oss eller kontakta oss på annat sätt för att ta del av och läsa allmänna handlingar som inte är hemliga.

Nyare handlingar finns hos respektive nämnd eller det kommunala bolag, medan äldre handlingar finns i kommunarkivet. Enligt lag har du rätt att få svar på din begäran att ta del av handlingen så fort som möjligt.

Du kan i de flesta fall vara anonym när du begär att få ut handlingarna och behöver heller inte ange vad du ska göra med informationen. I vissa fall måste vi ställa en del frågor för att kunna pröva om det finns något hinder för att lämna ut handlingen. Detta kallas för sekretessprövning.

Du får inte ta med dig handlingarna hem. Däremot får du kopiera dem och sedan ta med dig kopiorna hem.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det genast eller så snart det är möjligt (cirka 1 till 2 arbetsdagar). Om du begär ut stora mängder handlingar eller handlingar som kräver större arbetsinsats att ta fram kan det få ta längre tid.

Vissa handlingar finns i elektronisk form och kan vanligtvis skickas via e-post. Kommunen har dock ingen generell skyldighet att skicka handlingar elektroniskt.

Du kan även läsa handlingarna på plats hos kommunen och skriva av dem om du vill. Du kan även få papperskopior av handlingarna mot en avgift.

Avgifter

Vi tar ut en avgift för att kopiera handlingar.

Avgiften är:

  • Svartvitt 1-10 st ingen avgift
  • Svartvitt 11 st eller fler 1:60 kr/st
  • Färg 1:60 kr/st

Om du inte har rätt till en handling

Säger kommunen nej till din begäran om att få ta del av en handling har du rätt att få ett skriftligt beslut med motivering och hänvisning till hur du överklagar. Du överklagar till Kammarrätten i Göteborg.