Kommunstyrelsen sammanträder Där Väst i kommunhuset 8 september, klockan 08.30.

Detta gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges ärenden, leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Det finns tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Det är allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.  Du kan läsa mer om vår politiska organisation här

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Dokument

Här lägger vi ut föredragningslistan några dagar före mötet.

00 Kallelse kommunstyrelsen 2022-09-08.pdf

01 Budgetuppföljning- och verksamhetsuppföljning.pdf 

03 Medborgarförslag om att anlägga en vattenspegel vid Climate Arena i Gettjärn.pdf

04 Granskning avseende kommunens arbete med strategisk kompetensförsörjning.pdf

05 Regeringens remiss av SOU 202213 Godstransporter på väg vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system.pdf 

06 Fördjupad översiktsplan för Sunne tätort - FÖP_.pdf

07 Motion från Marianne Åhman (L) om ett utomhusvarningssystem (VMA) för befolkningsskydd.pdf

08 Region Värmlands remiss Handlingsplan för digital infrastruktur.pdf 

09 Remiss gällande vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav.pdf

10 Revidering av kommunikationspolicyn.pdf

11 Godkännande av inriktningsdokument Länsgemensam- och lokala mottagningar för unga 13-25 år med risk- missbruk och beroende.pdf

12 Årsredovisning 2021 Värmlands läns kalkningsförbundet.pdf

13 Årsredovisning 2021 för Värmlands läns vårdförbund.pdf

14 Årsredovisning 2021 för Stiftelsen syskonen Perssons donationsfond för Gräsmarks vårdhem.pdf

15 Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Gräsmarks gåvomedelsfond.pdf

16 Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Sundsbergs gård.pdf

17 Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Syskonen Perssons donation till Lysviks Vårdhem och Kyrka.pdf

18 Riktlinje för visselblåsarfunktion i koncernen Sunne kommun.pdf

19 Avgift till Värmlands läns Kalkningsförbund 2023.pdf

20 Begäran om nytt ansvarsområde inom alkohol o tobak.pdf

21 Nya avgifter taxa - alkohol o tobak.pdf

22 Reviderade riktlinjer för lokala rådet för trygghet.pdf 

23 Redovisning av partistöd 2021 och utbetalning för 2022.pdf

24 Länsstyrelsens inspektion hos överförmyndarnämnden i Sunne kommun 2022.pdf

25 Redovisning av delegeringsbeslut.pdf

26 Information från verksamheten.pdf

Mer om kommunstyrelsen

Kontakt

Kristina Lundberg
Kommunstyrelsens ordförande
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 070-181 43 98

 

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-postanna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne