Kommunstyrelsen sammanträder Där Väst i kommunhuset, 6 oktober klockan 08.30.

Detta gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges ärenden, leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Det finns tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Det är allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.  Du kan läsa mer om vår politiska organisation här

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Dokument

Här lägger vi ut föredragningslistan några dagar före mötet.

00 Kallelse kommunstyrelsen 2022-10-06.pdf

01 Delårsrapport per 2022-08-31.pdf

02 Medborgarförslag om utearena vid Östra skolan.pdf

03 Medborgarförslag om gångväg i Lysvik från glasscafét till Frykens Pärla_Bortredigerad.pdf

04 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Sunne Fastighets AB verksamhetsåret 2022.pdf

05 Gymnasieorganisation 2023-2024.pdf

06 Byggnation av internat på SG_Södra Viken.pdf

07 Skolpliktsbevakning 2021_2022.pdf

08 Konsultens genomgång av oberoende och extern utvärdering av den nuvarande organisationen inför remissrunda.pdf

10 Renhållningsordning och avfallsplan 2022-2030.pdf

11 Sanering av fd brandövningsplatsen på Torvnäs.pdf

12 Uppföljning av policy och handlingsplan ANDTS (Alkohol - Narkotika - Doping -Tobak och Spel) för skolor.pdf

13 Motion från Runar Filper (SD) om att köpa in och servera lokalt viltkött på Sunne kommuns skolor och äldreboenden.pdf

14 Motion från Eva Hallström (MP) om luftkvalitémätning vid förskolor och skolor.pdf

15 Motion från Eva Hallström (MP) om koloniträdgård i Betelparken eller annat lämpligt ställe.pdf

16 Remiss från Region Värmland om Regionala serviceprogrammet 2022-2030.pdf

17 Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland.pdf

18 Rapport till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, om ej verkställda beslut - 2022.pdf

19 Remiss från Socialstyrelsen - förslag till regler om skyddad yrkestitel för undersköterskor (dnr 4.1-212172022).pdf

20 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Rottneros Park Trädgård AB verksamhetsåret 2022.pdf

21 Sammanträdestider 2023 för koncernen Sunne kommun.pdf

22 Teckningsrätter i Sunne kommun - firmatecknare.pdf

23 Redovisning av delegeringsbeslut.pdf

24 Information från verksamheten.pdf

Mer om kommunstyrelsen

Kontakt

Kristina Lundberg
Kommunstyrelsens ordförande
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 070-181 43 98

 

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-postanna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne