Kommunstyrelsen sammanträder 6 april klockan 8:30.

Detta gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges ärenden, leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Det finns tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Det är allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.  Du kan läsa mer om vår politiska organisation här

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Dokument

00 Kallelse och handlingar

01 Bokslut-årsredovisning 2020

02 Budgetuppföljning

03 Årsredovisning 2020 för Sunne Fastighets AB

04 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Sunne Fastigehts AB - prövning av bolagets verksamhet

05 Avtal med Sunne Fastighets AB om fastighetsförvaltning

06 Årsredovisning 2020 för Rottneros Park Trädgård AB

07 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Rottneros Park Trädgård AB

08 Kvalitetsberättelse för Vård och omsorg samt individstöd 2020

09 Medborgarförslag om staty av Karina Johansson

10 Medborgarförslag om staty på Svennis (sittandes på en bänk utanför Slottet)

11 Konstpolicy 

12 Sunne kommuns biblioteksplan 2021-2024

13 Sunne kommuns kulturplan 2021-2024

14 Revidering av Sunne kommuns pensionspolicy, alternativ pensionslösning och löneväxling till pension - KAP

15 Löneöversyn 2021 - lönerevision

16 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för 2020

17 Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram Värmland 2022-2026 och Målbild för kollektivtrafik i Värmland 2040

 18 Organisation 2021-2022 - Sunne gymnasieskola, gymnasieorganisation

19 Interkommunala ersättningr till fristående verksamheter 2021

20 Bidrag till gymnasieelevers resor 2021

21 Medborgarförslag om åtgärder vid båthamnen

22 Åtgärdsprogram 2021-2027 i Västerhavets vattendistrikt - Avgränsningssamråd miljökonsekvensbeskrivning vattenmyndighetens

23 Regeringens remiss av Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd SOU 202078

24 Motion om att undersöka alternativ användning av Åmbergsskolans lokaler

25 Motion om medel för nybyggnation av bostäder

26 Dataskyddsombud för kommunstyrelsen

27 Redovisning av delegeringsärenden

28 Informationsärenden

28.1 Remissförfrågan om regionalt behandlingshem för unga

28.2 Koldioxidbudget i Sunne kommun

28.3 Protokoll hjälpmedelsnämnden 2021-03-12

28.4 Protokoll DSN 210226

28.5 Värmlandsrådet - minnesanteckningar 2021

Mer om kommunstyrelsen

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelse ordf, krisledningsnämnd ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Gunilla Nyström
Kommunsekreterare
E-post: gunilla.nystrom@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne