Kommunstyrelsen sammanträder 30 november klockan 8:30.

Detta gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges ärenden, leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Det finns tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Det är allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.  Du kan läsa mer om vår politiska organisation här

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Dokument

Här lägger vi ut handlingar ungefär en vecka före sammanträdet.

Kallelse.pdf

1. Budgetuppföljning.pdf

2. Omfördelning av ram.pdf

3. Partiell inlösen av pensionsskuld 2021.pdf

4. Intern kontrollplan för 2022 - internkontroll.pdf

5. Rapport om inkomna avvikelser enligt SoL och LSS kvartal 3 2021.pdf

6. Granskning samverkan barn unga psykisk ohälsa mellan Region Värmland och kommunerna.pdf

7. Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021-2024.pdf

8. Inriktningsbeslut gällande gemensam upphandling av systemstöd för elevhälsa - drifts- och servicenämnden.pdf

9. Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående verksamheter 2022 - förskola, skola.pdf

10. Bidrag för gymnasieelevers resor 2022.pdf

11. Motion om utveckling av industriprogrammet att innefatta utbildning om konvertering av bilar.pdf

12 .Beslut om fjärrundervisning enligt 21 kap. 9 § skollagen.pdf

13 .Försäljning av del av fastigheten Sunne Prästgård 139 - Solcellspark.pdf

14. Revidering av Cykelplan för Sunne kommun 2021-2023.pdf

15 .Medborgarförslag om att sätta upp farthinder på Furugatan, Sunne._Bortredigerad.pdf

18. Revisorernas granskning av implementeringen av FNs konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).pdf

19. Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande - Tillägg till Samverkansavtal Värmland.pdf

20. Framtida etableringsfunktion i Värmland.pdf

21 .Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter.pdf

22. Energipolicy för Sunne kommun.pdf

23 Årshjul kommunstyrelsen 2022.pdf

24 Allmänna utskottets justerade protokoll 2021-11-17.pdf

24 Bildningsutskottets justerade protokoll 2021-11-01.pdf

24 Bildningsutskottets justerade protokoll 2021-11-15.pdf

24 Redovisning av delegeringsbeslut.pdf

24 Socialutskottets justerade protokoll 16 november - utan sekretess.pdf

25 Information från verksamheten.pdf

26 Uppföljning av bifallna medborgarförslag 2021.pdf

Mer om kommunstyrelsen

Kontakt

Kristina Lundberg
Kommunstyrelsens ordförande
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 070-181 43 98

 

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-postanna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne