Kommunstyrelsen sammanträder 28 september klockan 8:30.

Detta gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges ärenden, leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Det finns tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Det är allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.  Du kan läsa mer om vår politiska organisation här

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Dokument

00 Kallelse

02. Motion om att som gåva överlåta Sundsbergs gård till Stiftelsen Sundsbergs gård med mera

02. Underlag Sundsbergs gård

03. Medborgarförslag om Sundsbergs Gård

03. Tillägg 2021-07-29 till medborgarförslaget

04. Revisorernas granskning av kommunens aktivitetsansvar

05. Redovisning av elever hos annan huvudman 2020-2021- Skolpliktsbevakning

06. Redovisning Skolpliktsbevakning 20202021

07. Revisorernas granskning av kommunens uppföljning av kostnader för försörjningsstöd

08. Revidering av Lokal ordningsföreskrifter för Sunne kommun

09. Medborgarförslag om återbruk av byggmaterial

10. Medborgarförslag om ökat återbruk för människorna och vår miljö i Sunne kommun

11. Medborgarförslag om skatepark i Brårud

12. Medborgarförslag om ändrade parkeringstider

13. Kemikalieplan för Sunne kommun

14. Medfinansiering föreningen Leader 7-sam Värmland 2023-2027

15. Motion om att tillsätta en oberoende och extern utvärdering av nuvarande organisation

16. Motion om att kommunens utskott återgår till att bli nämnder

18. Bolagsstyrningsrapport Rottneros Park Trädgård AB.pdf

18. Kommentar delårsrapport Rottneros Park Trädgård AB 2021.pdf

18. Preliminär resultaträkning Rottneros Park Trädgård AB delår 2021.pdf

19. Delårsbokslut Sunne Fastighets AB 210831

19. Särredovisad resultatrapport Sunne Fastighets AB januari-augusti 2021

20. Revisorernas granskning av upphandling och inköp med utökadkompletterande granskning

21. Framtida etableringsfunktion i Värmland

22. Revidering av reglemente och samverkansavtal den gemensamma drifts-och servicenämnden

23. Gallring och bevarande av allmänna handlingar som diarieförs i kommunstyrelsens dokument- och ärendehanteringssystem

24. Arkivredovisning och klassificeringsstruktur

25. Redovisning av partistöd 2020 och utbetalning för 2022

26. Redovisning av delegeringsbeslut

27. Information från verksamheten

29.1 Styrelsens godkännande av nytt anställningsavtal - extra styrelsemöte 2021-07-13

29.2 Nytt anställningsavtal 2021-07-14

29.3 Begäran om underlag

29.4 Till Sunne kommunstyrelses presidium från Sunne Fastighets AB ang styrelsemötet 13 juli

29.5 Bo Eråkers redogörelse vad som hände på och i anslutning till Sunne Fastighet AB_s sammanträde 13 juli 2021

Mer om kommunstyrelsen

Kontakt

Kristina Lundberg
Kommunstyrelsens ordförande
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 070-181 43 98

 

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-postanna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne