Kommunstyrelsen sammanträder Där Väst i kommunhuset och på Teams, 10 mars klockan 08:30

Detta gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges ärenden, leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Det finns tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Det är allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.  Du kan läsa mer om vår politiska organisation här

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Dokument

Här lägger vi ut föredragningslistan några dagar före mötet.

Kallelse kommunstyrelsen.pdf

1 Budget- och verksamhetsuppföljning rapport KS per februari 2022

2 Kvalitetsrapport 20202021 för Lärande och utbildning.pdf

3 Redovisning av ELSA-statistik läsåret 2020-2021 - elevhälsa.pdf

4 Medborgarförslag om plank kring återvinningsstationen i Stöpafors.pdf

5 Medborgarförslag om att låta djur beta sly i tätorten.pdf

6 Medborgarförslag om Sunne flygplats.pdf

7 Initiativärende från Centerpartiet och Socialdemokraterna i Sunne C och S föreslår extra satsningar för att minska de negativa pandemieffekterna.pdf

8 Riktlinjer för biståndshandläggning inom vård och omsorg.pdf

9 Ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022.pdf

10 Slutredovisning av investeringsprojekt 2021.pdf

11 Motion om fairtrade diplomering Fairtrade city.pdf

12 Statlig medfinansiering 2023 för cykel, trafiksäkerhet, trimning, miljö och kollektivtrafik.pdf

13 Gestaltningsprogram för Sunne kommun.pdf

14 Namngivning gata vid Sundsbergsgård fd hotell Selma.pdf

15 Renhållningsordning och avfallsplan 2022-2030 - Fråga om betydande miljöpåverkan.pdf

16 Renhållningsordning och avfallsplan 2022-2030 - Utställning.pdf

17 Reviderat Handlingsprogram för Sunne kommun enligt lag (2003778) om skydd mot olyckor 2022-2023.pdf

18 Försäljning av lokstallarna - del av fastigheten Sundsvik 165.pdf

19 Reviderad Informationssäkerhetspolicy för Sunne kommun.pdf

20 Redovisning av delegeringsbeslut.pdf

21 Information från verksamheten.pdf

22 Initiativärende från Centerpartiet och Socialdemokraterna i Sunne.pdf

Mer om kommunstyrelsen

Kontakt

Kristina Lundberg
Kommunstyrelsens ordförande
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 070-181 43 98

 

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-postanna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne