Kommunstyrelsen sammanträder Där Väst i kommunhuset och på Teams, 10 februari kl 08:30.

Detta gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges ärenden, leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Det finns tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Det är allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.  Du kan läsa mer om vår politiska organisation här

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Dokument

Här lägger vi ut föredragningslistan några dagar före mötet.

Kallelse.pdf

1 Budget och verksamhetsuppföljning.pdf

3 Hemtjänstpeng och självkostnadspris 2022.pdf

4 Remiss - Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.pdf

5 Revidering av regional transportplan för Värmlands län 2022-2033 - länsplan, länstransportplan remiss.pdf

6 Namngivning gc-bro.pdf

7 Namngivning park.pdf

8 Uppföljning av Revisorernas granskning av processen vid avyttringar av kommunala fastigheter.pdf

9 Regeringens remiss av promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter.pdf

10 Medborgarförslag om inhägnad hundpark i Sunne centrum.pdf

11 Priser kostenheten - avgifter måltider.pdf

12 Förteckning över kommunal samverkan.pdf

13 Revidering av arkivreglemente.Riktlinjer för arkiv och informationshantering.pdf

14 Revidering av instruktion för kommunchefen.pdf

15 Höjning av kommunal borgen för Sunne Fastighets AB.pdf

16 Delårsredovisning för Värmlands läns vårdförbund 2021.pdf

17 Avgift till Värmlands läns Kalkningsförbund 2022.pdf

18 Protokoll efter tillsyn av överförmyndarnämnden i Sunne kommun, december 2021.pdf

19 Allmänna utskottets justerade protokoll 2022-01-26.pdf

19 Justerat protokoll socialutskottet - utan sekretess.pdf

19 Redovisning av delegeringsbeslut.pdf

20 Information från verksamheten.pdf

21 Val till styrgrupp projekt Finnskogen vägen till världsarv 2022-2024.pdf

22 Arbetsgivarens förutsättningar att förhindra smittspridning.pdf

Mer om kommunstyrelsen

Kontakt

Kristina Lundberg
Kommunstyrelsens ordförande
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 070-181 43 98

 

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-postanna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne