Kommunfullmäktige sammanträder i Frykensalen biblioteket, måndag 7 september klockan 19. I direkt anslutning till avslutat kf-möte har kommunstyrelsen ett extrainsatt möte.

Detta gör kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om mål och riktlinjer som har betydelse för den kommunala verksamheten i stort. Det är komunfullmäktige som fastställer kommunens budget, beslutar om kommunalskatten och fastställer taxor och avgifter.

De flesta ärenden som fullmäktige beslutar om, har först behandlats i kommunstyrelsen och nämnderna.

För mer information om vår politiska organisation se under rubriken Länkar.

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument

Medborgarförslag

Du får med ditt ärende i kommunfullmäktige om du gör ett medborgarförslag. Det är ett formellt sätt att påverka och här finns många regler som man måste följa. Läs mer om medborgarförslag. 

Det finns flera sätt att lämna förslag och synpunkter. Läs mer på sidan Du kan påverka politiken

Kommunfullmäktiges möten är offentliga

Du har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. På grund av risken för coronasmitta uppmanar vi dig att i första hand lyssna på mötet via närradion eller webbsändningen. 

Dokument

00 Kallelse och förslag till beslut 

01 Årsredovisning 2018 för Sunne Fastighets AB

02 Årsredovisning 2019 för Sunne Fastighets AB

03 Revidering av priser för småhustomter

04 Plan- och karttaxa, taxa enligt plan- och bygglagen för detaljplaner, områdesbestämmelser och kartor

05 Motion om laddstationer

06 Motion om att reducera alkohol- och droganvändning bland unga i Sunne

07 Motion om utökade öppettider vid Holmby återvinningscentral

08 Årsredovisning 2019 för Stiftelsen syskonen Perssons donationsfond för Gräsmarks vårdhem

09 Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Gräsmarks Gåvomedelsfond

10 Årsredovisning 2019 för Värmlands läns Kalkningsförbund

11 Årsredovisning 2019 för Värmlands läns vårdförbund

12 Revisorernas granskning av processen vid avyttringar av kommunala fastigheter - fastighetsförsäljningar

13 Revisorernas granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre

14 Revisorernas granskning av kommunens strategiska arbete med VA-verksamhet

15 Valärenden 2020

16 Motion om att kommunens utskott återgår till att bli nämnder

17 Medborgarförslag om plats för skateaktiviteter

18 Medborgarförslag om lekpark i Lysvik

19 Medborgarförslag om att tillåta klass 2-mopeder på gång- och cykelvägar i Sunne centrum

20 Medborgarförslag om hundrastgård i Sunne - hundrastgård 2.0

21 Medborgarförslag om discgolfbana i Sunne kommun

22 Medborgarförslag om cykelväg i Östra Ämtervik

23 Medborgarförslag om längre öppettider på EkebyVägens secondhandbutik

24 Inkommen skrivelse
__________________

Kommunstyrelsen

00 Kallelse

01 Anhållan om entledigande - fyllnadsval.

02 Föreningen Växtlust Värmland - LAG Leader Växtlust - 2021-2027

Mer om kommunfullmäktige

Kontakt

Karl-Johan Adolfsson
Komunfullmäktiges ordförande
E-post: karl-johan.adolfsson@sunne.se
Tel: 070-371 32 35

 

Gunilla Nyström
Kommunsekreterare
E-postgunilla.nystrom@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne