Kommunfullmäktige sammanträder i Frykensalen, biblioteket 28 november klockan 19:00.

Detta gör kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om mål och riktlinjer som har betydelse för den kommunala verksamheten i stort. Det är komunfullmäktige som fastställer kommunens budget, beslutar om kommunalskatten och fastställer taxor och avgifter.

De flesta ärenden som fullmäktige beslutar om, har först behandlats i kommunstyrelsen och nämnderna.

För mer information om vår politiska organisation se under rubriken Länkar.

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument

Medborgarförslag

Du får med ditt ärende i kommunfullmäktige om du gör ett medborgarförslag. Det är ett formellt sätt att påverka och här finns många regler som man måste följa. Läs mer om medborgarförslag. 

Det finns flera sätt att lämna förslag och synpunkter. Läs mer på sidan Du kan påverka politiken

Kommunfullmäktiges möten är offentliga

Du har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. På grund av risken för coronasmitta uppmanar vi dig att i första hand lyssna på mötet via närradion eller webbsändningen. 

Dokument

Här lägger vi ut föredragningslistan 7 dagar innan mötet.

Kungörelse KF 2022-11-28.pdf 

01 Delårsrapport per 2022-08-31.pdf

02 Partiell inlösen av pensionsskuld 2022.pdf

03-1 Budget för 2023 för Sunne kommun inkl. övergripande mål, arvode till förtroendevalda, partistöd, skattesats, avgifter och taxor samt flerårsplan för åren 2024-2025.pdf 

03-2 Budget för 2023 för Sunne kommun inkl. övergripande mål, arvode till förtroendevalda, partistöd, skattesats, avgifter och taxor samt flerårsplan för åren 2024-2025.pdf

03-3 Budgetförslag från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.pdf

04 Motion från Eva Hallström (MP) om luftkvalitémätning vid förskolor och skolor.pdf

05 Val av kommunstyrelsen 2023-2026.pdf

06 Val av miljö- och bygglovsnämnden 2023-2026.pdf

07 Val av valnämnden 2023-2026.pdf

08 Val av krisledningsnämnden 2023-2026.pdf

09 Val av överförmyndarnämnden 2023-2026.pdf

10 Val av ombud till bolagsstämmor.pdf

11 Val av 15 huvudmän till Fryksdalens Sparbank.pdf

12 Val av ledamot och ersättare till drifts- och servicenämnden.pdf

13 Val av ledamot och ersättare till hjälpmedelsnämnden.pdf

14 Val av ledamot och ersättare till Fryksdalens samordningsförbund.pdf

15 Val av ledamot och ersättare till Värmlands läns kalkningsförbund.pdf

16 Val av ledamot och ersättare till Värmlands läns vårdförbund.pdf

17 Val av två gode män vid fastighetsbildningsförrättningar.pdf

18 Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till Stiftelsen Sundsbergs Gård.pdf

19 Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till fonden för förvaltande av medel för trivselskapande åtgärder i Gräsmark.pdf

20 Inkomna skrivelser.pdf

Mer om kommunfullmäktige

Kontakt

Fredrik Andersson (M)
Komunfullmäktiges ordförande
E-post: fredrik.andersson@sunne.se
Tel 070-334 76 92

 

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-post: anna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne