Kommunfullmäktige sammanträder i Frykensalen biblioteket, 11 oktober klockan 19.

Detta gör kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om mål och riktlinjer som har betydelse för den kommunala verksamheten i stort. Det är komunfullmäktige som fastställer kommunens budget, beslutar om kommunalskatten och fastställer taxor och avgifter.

De flesta ärenden som fullmäktige beslutar om, har först behandlats i kommunstyrelsen och nämnderna.

För mer information om vår politiska organisation se under rubriken Länkar.

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument

Medborgarförslag

Du får med ditt ärende i kommunfullmäktige om du gör ett medborgarförslag. Det är ett formellt sätt att påverka och här finns många regler som man måste följa. Läs mer om medborgarförslag. 

Det finns flera sätt att lämna förslag och synpunkter. Läs mer på sidan Du kan påverka politiken

Kommunfullmäktiges möten är offentliga

Du har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. På grund av risken för coronasmitta uppmanar vi dig att i första hand lyssna på mötet via närradion eller webbsändningen. 

Dokument

Här lägger vi ut handlingar ungefär en vecka före sammanträdet.

00 Kallelse.pdf

00. Ny Kallelse kommunfullmäktige 2021-10-11.pdf

01. Motion om att som gåva överlåta Sundsbergs gård till Stiftelsen Sundsbergs gård med mera.pdf

01. Underlag Sundsbergs gård.pdf

02. Motion om att kommunens utskott återgår till att bli nämnder.pdf

03. Motion om att tillsätta en oberoende och extern utvärdering av nuvarande organisation.pdf

04. Kemikalieplan för Sunne kommun.pdf

05. Revisorernas granskning av upphandling och inköp med utökadkompletterande granskning.pdf

06. Revisorernas granskning av kommunens uppföljning av kostnader för försörjningsstöd.pdf

07. Revisorernas granskning av kommunens aktivitetsansvar.pdf

08. Gamla lokala ordningsföreskrifterna med markerade borttagningar.pdf

08. Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Sunne kommun.pdf

09. Revidering av reglemente och samverkansavtal den gemensamma drifts-och servicenämnden.pdf

10. Redovisning av partistöd 2020 och utbetalning för 2022.pdf

11.1 Styrelsens godkännande av nytt anställningsavtal - extra styrelsemöte 2021-07-13.pdf

11.10 Sunne Fastighets ABs styrelsemöte 13 juli.pdf

11.2 Nytt anställningsavtal 2021-07-14.pdf

11.3 Begäran om underlag.pdf

11.4 Till Sunne kommunstyrelses presidium från Sunne Fastighets AB ang styrelsemötet 13 juli.pdf

11.5 Bo Eråkers redogörelse vad som hände på och i anslutning till Sunne Fastighet AB_s sammanträde 13 juli 2021.pdf

11.6 Avsägelse från Bo Eråker (M) av uppdraget som styrelseledamot i Sunne Fastighets AB.pdf

11.7 Styrelsens arbetsordning Sunne Fastighets AB.pdf

11.8 Avsägelse från Per Vitalis (S).pdf

11.9 Inhämtade uppgifter från SKR.pdf

12. Årsredovisning 2020 Sunne Fastighets AB.pdf

13. Redovisning av besvarade medborgarförslag.pdf

14. Information om etableringsfunktionen.pdf

15. Inkomna skrivelser.pdf

15. Motion om biogasproduktion i Sunne.pdf

15. Motion om utveckling av industriprogrammet att innefatta utbildning om konvertering av bilar..pdf

16. Avsägelser av politiska uppdrag.pdf

16. Avsägelse från Henrik Lagerlöf av uppdraget som styrelseledamot i Sunne Fastighets AB.pdf 

16. Avsägelse från Anette Sätherberg av uppdraget som styrelseersättare i Sunne Fastighets AB.pdf

Mer om kommunfullmäktige

Kontakt

Fredrik Andersson (M)
Komunfullmäktiges ordförande
E-post: fredrik.andersson@sunne.se
Tel 070-334 76 92

 

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-post: anna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne