Kommunstyrelsen sammanträder Där Väst i kommunhuset, måndag 29 april klockan 8:30

Detta gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges ärenden, leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Det finns tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Det är allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.  Du kan läsa mer om vår politiska organisation här

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Kontakt

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelse ordf, allmänna utskottet ordf, krisledningsnämnd ordf, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98 Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Gunilla Nyström
Kommunsekreterare
E-post: gunilla.nystrom@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Dokument

00 Kallelse och förslag till beslut

01 Kvartalsrapport 2019-03-31

04 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Sunne Fastighets AB 2018

05 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Rottneros Park Trädgård AB 2018

06 SOU 2018-74 - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

07 Förslag till budget 2020 för den gemensamma hjälpmedelsnämnden

08 Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, SKR

09 Revidering av intern kontrollplan för 2019

10 Återrapport om Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer om arbetskläder

11 Arbetsmiljöpolicy för Sunne kommun

12 Husdjurspolicy för anställda i Sunne kommun

14 Medborgarförslag om ändringar på Lövnäsbron

15 Medborgarförslag om gång- och cykelvägar i Gräsmark

17 Information om besöksutvärdering av Rally Sweden 2019

18 Omorganisation av särskild utbildning för vuxna - komvux, gymnasieutbildning, särvux

19 Plan för Sunne kommuns introduktionsprogram

20 Skolinspektionens remiss om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Forshagaakademin

21 Skolinspektionens remiss om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan ForshagaAkademin - Sportfiske

22 Skolinspektionens remiss om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan ForshagaAkademin- cykelmekaniker

23 Kommunöverskridande fibernät - bredband - fiberkanalisation, stamnät, kommunsammanbindande

24 Avgift för parkeringsplatser på kommunal mark

25 Förlängning av amorteringsfrittlån Mallbackens IF

26 Årsredovisning 2018, likvidation mm för Region Värmland - avveckling av Region Värmland Kommunalförbund

27 Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris

28 Bokslut 2018 för drift- och servicenämnden

29 T f dataskyddsombud kommunstyrelsen

30 Reglemente för kommunstyrelsen

31 Riktlinjer för styrdokument

32 Bäckalunds skola

34 Redovisning av delegeringsbeslut

35 Informationsärenden