Kommunstyrelsen sammanträder Där Väst i kommunhuset, tisdag 27 augusti klockan 8:30.

Detta gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges ärenden, leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Det finns tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Det är allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.  Du kan läsa mer om vår politiska organisation här

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Kontakt

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelse ordf, allmänna utskottet ordf, krisledningsnämnd ordf, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98 Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Gunilla Nyström
Kommunsekreterare
E-post: gunilla.nystrom@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Dokument

00 Kallelse och förslag till beslut

01 Budget för 2020 och flerårsplan för 2021-2022

03 Användning av kommunens heraldiska vapen, andra varumärken, kommunikationsvägar med mera

04 Revisorernas granskning av Stiftelsen Sundsbergs Gård

08 Medborgarförslag om kommunal taxiservice

09 Medborgarförslag om en snabbmatskedja längs E45

10 Andelstal för mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för mottagande av anvisade nyanlända 2020

11 Riktinjer för ekonomiskt bistånd

12 Granskning av samverkan kring vårdkedjor och läkemedelshantering för äldre - KPMG, Landstinget i Värmland, revisorerna

13 Budgetuppföljning per 31 maj individstöd och vård och omsorg

14 Motion om medel för strategiska mark- och fastighetsköp

15 Försäljning av fastigheten Åmberg 6252 - Gamla Åmbergsskolan

16 Försäljning av fastigheten Bäck 1 112 Bäckalunds skola förskola

17 Igångsättning av investeringsprojekt gång och cykelvägar Lysvik och Västra Ämtervik

18 Igångsättning av investeringsprojekt Utredning av Lerälven-Fryken, säkring ras och skred

19 Igångsättning av investeringsprojekt - säkring av Strandvägen ras ock skred mot Fryken, övriga tätorter - Ekebyvägen

20 Årsredovisning 2018 för Värmlands läns vårdförbund

21 Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Sundsbergs Gård

22 Årsredovisning 2018 för Stiftelsen syskonen Perssons donationsfond för Gräsmarks vårdhem

23 Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Gräsmarks Gåvomedelsfond

24 Årsredovisningar för kommunens förvaltade stiftelser år 2018

25 Redovisning av delegeringsbeslut

26 Informationsärenden

27 Åtgärdsplan för att få samhällsbyggnad och kommunledningsstabens budgetar i balans