Kommunstyrelsen sammanträder Där Väst i kommunhuset, tisdag 26 november klockan 8:30.

Detta gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges ärenden, leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Det finns tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Det är allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.  Du kan läsa mer om vår politiska organisation här

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Kontakt

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelse ordf, allmänna utskottet ordf, krisledningsnämnd ordf, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98 Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Gunilla Nyström
Kommunsekreterare
E-post: gunilla.nystrom@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Dokument

00 Kallelse och underlag

01 Protokoll från Rottneros Park Trädgård AB 2019

02 Protokoll från Sunne Fastighets AB april-september 2019

4 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Sunne kommun

5 Taxa för offentlig livsmedelskontroll i Sunne kommun

06 Kvalitetsredovisning för elevhälsans medicinska del 2018-2019

07 Patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvård i Sunne kommun 2018

09 Kvalitetsrapport Barns lärande samt Ungdomars och vuxnas lärande läsåret 20182019

09 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och måldokument

10 Ny organisation skolverksamheterna till KS

11 Fristående förskola Grankotten - ansökan om godkännande

12 Kostnader för arbeten till andra väghållare och privata aktörer

14 VA-taxa för 2020 - Vatten- och avloppstaxa

15 Revidering av Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer

16 Revidering av Cykelplan för Sunne kommun

17 Motion om gång- och cykelväg mellan Västra Ämtervik och Öjervik

18 Motion om säker gång och cykelväg för skolbarn längs Mårbackavägen

19 Motion om offentliga toaletter i Sunne kommuns tätorter

20 Genomförandeavtal för del av fastigheten Sundsvik 1 65 ned flera - Stora torget

22 Lokal serviceplan - varuförsörjningsplan, hemsändningsbidrag, glesbygd, landsbygd

23 Motion om att få återse Freja i Sunnes hamn

24 Motion om att stödja stora begivenheter genom kringarrangemang

25 Revidering av Sunne kommuns pensionspolicy med riktlinjer

26 Revidering av riktlinjer för hemsändningsbidrag i Sunne kommun

27 Reglemente för kommunstyrelsen

28 Utredning om eventuellt gemensamt kommunalförbund inom räddningstjänsten

29 Instruktion för kommunchefen - revidering

30 Ramöverenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörning i Värmlands län - regionalt krishanteringsråd

31 Redovisning av ej verkställda beslut

32 Tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje) - luftledning - Midskog-Borgvik

33 Ekonomiåret 2020

34 Redovisning av delegeringsbeslut