Kommunstyrelsen sammanträder Där Väst i kommunhuset, tisdag 25 augusti klockan 8:30.

Detta gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges ärenden, leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Det finns tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Det är allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.  Du kan läsa mer om vår politiska organisation här

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Dokument

00 Kallelse och förslag till beslut

03 Kartläggning av luftkvaliteten i Sunne kommun

04 Slutlig antagning 2020 - Sunne

05 Revisorernas granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre

06 Kartläggning av försörjningsstödet 2014-2019

07 Remissförfrågan regionalt behandlingshem för unga - Värmlands läns vårdförbund

08 Motion om att reducera alkohol- och droganvändning bland unga i Sunne

09 Planering av före detta handelsträdgårdsområdet på Leran

10 Revidering av tomtpriser för småhustomter

11 Plan- och karttaxa, taxa enligt plan- och bygglagen för detaljplaner, områdesbestämmelser och kartor

12 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning för mark-, fastighets- och trafikärenden

13 Revisorernas granskning av kommunens strategiska arbete med VA-verksamhet

15 Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling - SIS-Remiss 19990

16 Ändring av detaljplan för stadsägorna 333 G, 333 Ö, 350 med flera inom Skäggeberg - Lerbrobacken

17 Motion om utökade öppettider vid Holmby återvinningscentral.pdf

18 Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris

19 Årsredovisningar för kommunens förvaltade stiftelser för år 2019

20 Årsredovisning 2019 för Stiftelsen syskonen Perssons donationsfond för Gräsmarks vårdhem

21 Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Gräsmarks Gåvomedelsfond

22 Årsredovisning 2019 för Värmlands läns Kalkningsförbund

24 Årsredovisning 2019 för Värmlands läns vårdförbund

25 Återrapportering internkontroll 2019 - miljö- och bygglovsnämnden samt överförmyndarnämnden

Mer om kommunstyrelsen

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelse ordf, allmänna utskottet ordf, krisledningsnämnd ordf, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98 Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Gunilla Nyström
Kommunsekreterare
E-post: gunilla.nystrom@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne