Kommunstyrelsen sammanträder Där Väst i kommunhuset, tisdag 1 december klockan 8:30.

Detta gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges ärenden, leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Det finns tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Det är allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.  Du kan läsa mer om vår politiska organisation här

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Dokument

00 Kallelse och förslag till beslut

01 Budgetuppföljning oktober 2020

03 Revisionskostnader för Sunne Fastighets AB

04 Revidering av ägardirektiv för Sunne Fastighets AB

06 Revidering och komplettering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

07 Kvalitetsrapport Barns, ungas och vuxnas lärande

08 Igångsättning investeringsprojekt Skollokaler SGSödra Viken

09 Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående verksamheter 2021 - förskola, skola

10 Medborgarförslag om handlingsplan för identifikation av och stöd för särskilt begåvade elever

11 Medborgarförslag om frisbeegolfbana i Sunne - discgolf_Bortredigerad

12 Medborgarförslag om discgolfbana i Sunne kommun

13 Remiss Regional utvecklingsstrategi för Värmland - Värmlandsstrategin

14 Renhållningstaxa med tillämpningsanvisningar för 2021 - Avfallstaxa

15 Mottagande av tillgångar enligt testamente

16 Lokaler för särskilt boende, säbo på fd hotell Selma Lagerlöf - inriktningsbeslut

17 Rapport om lägen inom individ- och familjeomsorgen

18 Detaljplan för gamla Åmbergsskolan - fastigheten Åmberg 6252

19 VA taxa för 2021

20 Samverkansutredning mellan Värmlands räddningstjänster 2021

21 Reviderad taxa för räddningstjänsten

22 Handlingsprogram för Sunne kommun enligt lag (2003778) om skydd mot olyckor 2021 - Räddningstjänsten, förebyggande insatser

23 Försäljning av del av fastigheten Sundsvik 165, Sundsvik 92, 94-97

24 Revidering av riktlinjer om mutor och jäv för anställda och förtroendevalda

25 Policy och riktlinjer för Sunne kommuns mark

26 Försäljning av fastigheten Sundsvik 165 - Järnvägsstationen i Sunne

27 Prissättning industrimark Holmby 21 och Åmberg 6146

28 Regional biblioteksplan 2021–2024 - remiss

29 Justering av budget för 2021 - elevhälsan

30 Ekonomiåret 2021

31 Bidrag ur fonderade bygdemedel 2020 - Lysviks IK

32 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2020

33 Redovisning av ej verkställda beslut 2020

34 Uppföljning av antagna medborgarförslag till och med oktober 2020

Mer om kommunstyrelsen

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelse ordf, krisledningsnämnd ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Gunilla Nyström
Kommunsekreterare
E-post: gunilla.nystrom@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne