Den politiska organisationen med valda ledamöter till kommunfullmäktige, nämnder och utskott fattar alla viktiga beslut i kommunen. I vår sammanträdeskalender hittar du tider, kallelser och handlingar för politiska möten.

Protokollen finns samlade årsvis. Se under rubriken Länkar
Vi har en sammanträdeskalender (se under rubriken Länkar) med tider, kallelser och handlingar för följande politiska organ: 

  • Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ 
  • Kommunstyrelsen lämnar förslag i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och verkställer de beslut som fullmäktige fattar
  • Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bland annat miljö- och hälsoskydd, byggnadsväsende och inom räddningstjänstens områden

Vill du ha handlingar från övriga nämnder och utskott ber vi dig kontakta kommunkansliet, se rubriken Kontakt.

Övriga nämnder och utskott är:
överförmyndarnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och kommunens revision. Kommunen har tre utskott, som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Utskotten är allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet. 

Så här styrs Sunne kommun

Du kan läsa mer om kommunens organisationen och om den kommunala demokratin. Se länken under rubriken Länkar och i menyn

Digital anslagstavla

Kommunvapen, till anslagstavlanSammanträden, justerade protokoll, kungörelser och tillkännagivanden.
Till anslagstavlan 

Kontakt

Administrativ stab, Kommunkansliet
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne