Information om avgifter och kostnader för att ansluta till VA-nät samt uppgifter om brukningsavgifter. Här finns också exempel på vad det kostar att ansluta en villafastighet och ungefärlig årsavgift för ett villahushåll.

Anläggningsavgift tas ut för att ansluta till det kommunala nätet.
Brukningsavgifter tas ut när fastigheten är ansluten, besiktigad och godkänd, se längre ned på sidan.
Avgifterna hittar du under rubriken Dokument. Alla avgifter är inklusive moms.
Blanketter och e-tjänster finns under rubriken Länkar.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som tas ut för de kostnader som uppstår i samband med att fastigheten ansluts till det kommunala nätet.  

Vilken anslutning som din fastighet behöver beror på vilka övriga förutsättningar och anläggningar som finns. Avgift betalas för vattenförsörjning och spillvatten. Inom detaljplanerat område ska även avgift för dagvatten från den egna fastigheten och från gatan eller andra allmänna områden betalas. Se tabellen nedan.

Fastighetsägare är skyldig att betala anläggningsavgiften då kommunen skriftligen meddelat att huvudledningarna är klara fram till tomtgränsen. Detta gäller både bebyggda och obebyggda fastigheter inom planlagt område.

Exempel på anläggningsavgift för en villafastighet

Exemplet grundar sig på 2022 års ansläggningsavgifter och en tomtyta om 1000 m2 och avser upprättande av förbindelsepunkt i tomtgräns. Kostnader för material och arbeten inne på fastigheten tillkommer.

2022 års anläggningsavgifter för olika va-ledningar, (inklusive moms)
Anslutning avKostnad (kr)
vatten, spillvatten och dagvatten

147 892

vatten och spillvatten

135 615

spillvatten

94 040

vatten

84 275

 

På sidan VA-anslutning kan du läsa mer om hur du gör för att ansluta din fastighet till VA-nätet

 Brukningsavgifter

Brukningsavgifter är de periodiska avgifter som betalas sex gånger per år när anläggningen är i bruk. Den består av en fast del och av en rörlig del som bestäms av vattenförbrukningen.
Läs mer om vattenmätare och din faktura 

Exempel på årsavgift för ett villahushåll

Exemplet grundar sig på 2022 års brukningsavgifter och beräknas för ett normalhushåll på tre personer med en vattenförbrukning på 50 m³/person och en vattenmätare med kapaciteten 2,5 m³/h och en bostadsenhet.

Brukningsavgifter, ( inklusive moms)
Typ av anslutningrörlig avgift (kr/m3)fast avgift (kr/år)rörlig avgift (kr/år)totalt (kr/år)
vatten, spillvatten och dagvatten

36,71

3 303

5 507

8 810

vatten och spillvatten

36,71

3 134

5 507

 8 641

spillvatten

27,35

2 013

4 103

6 116

vatten

9,36

1 121

1 404

 2 525

Kontakt

vatten Kundtjänst
E-post: tekniskaenheten@sunne.se
Tel: 0565 - 162 02 vardagar kl.8-12
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

 

Frågor om din VA-faktura

Läs mer om vattenmätare och din faktura här
Kontakta kundtjänst om du har frågor om dricksvatten- och avloppsfakturor