Information om avgifter och kostnader för att ansluta till VA-nät samt uppgifter om brukningsavgifter. Här finns också exempel på vad det kostar att ansluta en villafastighet och ungefärlig årsavgift för ett villahushåll.

Anläggningsavgift tas ut för att ansluta till det kommunala nätet.
Brukningsavgifter tas ut när fastigheten är ansluten, besiktigad och godkänd, se längre ned på sidan.
Avgifterna hittar du under rubriken Dokument. Alla avgifter är inklusive moms.
Blanketter och e-tjänster finns under rubriken Länkar.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som tas ut för de kostnader som uppstår i samband med att fastigheten ansluts till det kommmunala nätet.  

Vilken anslutning som din fastighet behöver beror på vilka övriga förutsättningar och anläggningar som finns. Avgift betalas för vattenförsörjning och spillvatten. Inom detaljplanerat område ska även avgift för dag- och spillvatten från den egna fastigheten och från gatan eller andra allmänna områden betalas. Se tabellen nedan.

Fastighetsägare är skyldig att betala anläggningsavgiften då kommunen skriftligen meddelat att huvudledningarna är klara fram till tomtgränsen. Detta gäller både bebyggda och obebyggda fastigheter inom planlagt område.

Exempel på anläggningsavgift för en villafastighet

Exemplet grundar sig på 2019 års ansläggningsavgifter och en tomtyta om 1000 m2 och avser upprättande av förbindelsepunkt i tomtgräns. Kostnader för material och arbeten inne på fastigheten tillkommer.

2019 års anläggningsavgifter för olika va-ledningar, (inklusive moms)
Anslutning avKostnad (kr)
vatten, spillvatten och dagvatten

136 684

vatten och spillvatten

125 337

spillvatten

86 913

vatten

77 888

 

På sidan VA-anslutning kan du läsa mer om hur du gör för att ansluta din fastighet till VA-nätet

 Brukningsavgifter

Brukningsavgifter är de periodiska avgifter som betalas tre gånger per år när anläggningen är i bruk. Den består av en fast del och av en rörlig del som bestäms av vattenförbrukningen.
Läs mer om vattenmätare och din faktura 

Exempel på årsavgift för ett villahushåll

Exemplet grundar sig på 2019 års brukningsavgifter och beräknas för ett normalhushåll på tre personer med en vattenförbrukning på 50 m³/person och en vattenmätare med kapaciteten 2,5 m³/h.

Brukningsavgifter, ( inklusive moms)
Typ av anslutningrörlig avgift (kr/m3)fast avgift (kr/år)rörlig avgift (kr/år)totalt (kr/år)
vatten, spillvatten och dagvatten

33,83

3 051

5 074

8 125

vatten och spillvatten

33,83

2 896

5 074

 7 969

spillvatten

25,20

1 860

3 780

5 640

vatten

8,60

1 035

1 294

 2 329

Kontakt

Agneta Haglund
Handläggare inom vatten och avfall
E-post: agneta.haglund@sunne.se
Tel: 0565-162 02
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

 

Frågor om din VA-faktura

Läs mer om vattenmätare och din faktura här
Kontakta Agneta Haglund om du har frågor om dricksvatten- och avloppsfakturor