Kommunalt dricksvatten

I Sunne finns åtta vattenverk som förser en stor del av kommunens invånare med dricksvatten. I Öjervik ligger kommunens största vattenverk som förser Sunne tätort, Västra Ämtervik, Bäckalund och Rottneros. Samtliga av kommunens vattenverk hämtar sitt vatten från grundvattentäkter.

I grundvattentäkterna pumpas så kallat råvatten upp, som pH-justeras och renas vid behov i vattenverken. Vilken process som används skiljer sig mellan verken och beror på råvattnets kvalitet.

Provtagning av vattenkvalitet

Kommunen utför cirka 250 provtagningar per år på våra vattenverk, i ledningsnätet och hos abonnenter. Proverna består av olika kemiska och mikrobiologiska analyser, som sedan bedöms enligt Livsmedelsverkets gränsvärden.

  • Alla verk i Sunne kommun har tjänligt vatten.
  • Samtliga verk har runt 8 i pH-värde för utgående vatten.
  • Samtliga vattenverk har mjukt vatten, ca 2,5 dH.

Önskar du fördjupad information är du välkommen att kontakta kundtjänsten för vatten och renhållning, kontaktuppgifter finner du längre ned på den här sidan.

Vid problem med vattenkvaliteten

Skulle ett prov visa att dricksvattnet är otjänlig går kommunen ut med information via sina informationskanaler och försöker nå samtliga abonnenter.

PFAS

PFAS, per- och polyfluorerade alkylsubstanser, är ett samlingsnamn för en grupp organiska ämnen som består av en kolkedja där väteatomerna helt eller delvis är utbytta mot fluoratomer. PFAS förekommer inte naturligt i miljön utan alla PFAS-ämnen är framställda av människan. Alla PFAS är extremt svårnedbrytbara, i sig själva eller som nedbrytningsprodukter och stannar därför kvar i miljön. Gemensamt för alla PFAS är deras förmåga att spridas långväga via luft och vatten. PFAS kan därför påvisas i områden där ingen tillverkning eller användning har förekommit, till exempel i arktiska miljöer. Det gör PFAS till ett globalt problem.

För ett fåtal PFAS finns det belägg för att ämnena är skadliga för hälsan. Till exempel är PFOS, PFOA och PFNA klassificerade som reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande. För flertalet PFAS-ämnen saknas dock kunskap om deras effekter på hälsan, men det finns starka skäl att betrakta alla PFAS som hälsoskadliga.

Mer information finns hos Kemikalieinspektionen.

Under 2024 och 2025 kommer prover att tas på samtliga av kommunens vattenverk för PFAS.
Prover för PFAS togs 2017 och 2020 i kommunens största vattenverk som förser Sunne tätort, Västra Ämtervik, Rottneros och Bäckalund med dricksvatten. Resultaten var under labbets rapporteringsgräns*.

2024

Prästbol - resultat under rapporteringsgräns*
Lysvik - provtagning sker under sommaren 2024
Gräsmark - provtagning sker under hösten 2024
Öjervik - provtagning sker under sommaren 2024.

Tidigare prover visar på resultat under rapporteringsgräns*.

2025

Gettjärn, Bjälverud, Mallbacken och Klättenskolan

*Rapporteringsgränsen definieras som den minsta koncentration av en kemikalie som kan rapporteras av ett laboratorium. Från den provtagning som gjorts hittills kan slutsatsen dras att kommunens dricksvatten innehåller ingen eller försvinnande liten mängd, långt under gränsvärdet, för PFAS.

Pågående och framtida arbeten

I dagsläget arbetar kommunen med att byta ut äldre vattenverk till nya som klarar dagens lagkrav på livsmedelshygien. Kommunen arbetar även med att säkra vattentillgångarna och se till att de förvaltas på ett hållbart sätt.