Kommunalt dricksvatten

I Sunne finns nio vattenverk som förser en stor del av kommunens invånare med dricksvatten. I Öjervik ligger kommunens största vattenverk som förser Sunne tätort, Västra Ämtervik, Bäckalund och Rottneros. Samtliga av kommunens vattenverk hämtar sitt vatten från grundvattentäkter.

I grundvattentäkterna pumpas så kallat råvatten upp, som pH-justeras och renas vid behov i vattenverken. Vilken process som används skiljer sig mellan verken och beror på råvattnets kvalitet.

Provtagning av vattenkvalitet

Kommunen utför cirka 250 provtagningar per år på våra vattenverk, i ledningsnätet och hos abonnenter. Proverna består av olika kemiska och mikrobiologiska analyser, som sedan bedöms enligt Livsmedelsverkets gränsvärden.

  • Alla verk i Sunne kommun har tjänligt vatten.
  • Samtliga verk har runt 8 i pH-värde för utgående vatten.
  • Samtliga vattenverk har mjukt vatten.

Vid problem med vattenkvaliteten

Skulle ett prov visa att dricksvattnet är otjänlig går kommunen ut med information via sina informationskanaler och försöker nå samtliga abonnenter.

Pågående och framtida arbeten

I dagsläget arbetar kommunen med att byta ut äldre vattenverk till nya som klarar dagens lagkrav på livsmedelshygien. Kommunen arbetar även med att säkra vattentillgångarna och se till att de förvaltas på ett hållbart sätt.

Utbyggnad av kommunens vatten- och avloppsnät

Det finns en omfattande planering för utbyggnad av kommunens vatten- och avloppsnät, som sträcker sig fram till år 2030. Där ungefär 50 fastigheter per år i olika områden får tillgång till kommunalt VA. Hela utbyggnadsplanen berör ungefär 550 fastigheter.

Läs mer om Sunne kommuns utbyggnadsplan och hur Sunne växer.