Grundvattnet, en av våra viktigaste naturtillgångar

Vattnets kretslopp under jorden kallas för grundvatten. Det bildas genom att nederbörd som regn och snö sakta sjunker ned i marken och fyller sprickor och tomrum. Grundvattennivån varierar på olika platser, årstider och år.

Grundvattnet är en av våra viktigaste naturtillgångar, och vårt viktigaste livsmedel. Tillgången till rent vatten är angeläget för alla i vårt samhälle.

Nationella mål och direktiv

Sveriges riksdag har beslutat om sexton långsiktiga miljökvalitetsmål, där ett av målen är "Grundvatten av god kvalitet". Det innebär att grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Arbetet med miljökvalitetsmålet är nära kopplat till EU:s ramdirektiv för vatten. Direktivet innebär att EU:s medlemsländer tar fram mål och åtgärdsprogram som ska se till att statusen på ländernas vattenförekomster ska bevaras eller förbättras. Läs om riksdagens beslutade miljömål.

Det är Sveriges geologiska undersökning (SGU), som är myndigheten för frågor som rör grundvatten i Sverige. SGU ansvarar för arbetet med det nationella miljökvalitetsmålet. Läs mer om grundvatten på Sveriges geologiska undersökning.