Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak och hårda ytor som gator, parkeringar och trottoarer. Varje fastighetsägare måste ta hand om dagvattnet från sin tomt.

Ta hand om dagvattnet från din tomt

I tätorter finns det ofta mycket hårda ytor och tak där vattnet inte kan tränga ner i marken. För att det inte ska bli översvämning leds dagvattnet bort via stuprör och brunnar till ledningar i gatan. Via ledningarna förs dagvatten bort till ett vattendrag.

Fastighetsägares ansvar

Varje fastighetsägare ansvarar för att ta hand om dagvattnet från sin fastighet. Om det finns en kommunal dagvattenanslutning via ledning i mark är du som fastighetsägare skyldig att koppla in dina stuprörsledningar dit. Alternativt att dina stuprännor är försedda med utkastare eller att vattnet leds till en stenkista på din egen tomt. Du får inte koppla in dagvattnet på en avloppsledning eller spillvattenledning.

I de flesta fall är fastigheten kopplad till det kommunala ledningsnätet, och dagvattnet leds då bort via det. I vissa fall kan du själv leda bort dagvattnet, under förutsättningen att du kan leda bort det på ett lämpligt sätt. Kontakta kommunens VA-enhet innan du leder bort vattnet så de kan ge dig rådgivning och godkännande.

En anslutningsavgift tas ut för att ansluta till dagvattennätet.