Enskilt avlopp

Om din fastighet inte har kommunalt avlopp behöver du rena ditt avloppsvatten i en egen enskild avloppsanläggning. Kontakta alltid miljö- och byggenheten innan du ska anlägga en ny avloppsanläggning eller ändra en befintlig.

Slamtömning av enskilt avlopp

Har du beställt slamtömning av din enskilda avloppsanläggning sker tömningen minst en gång per år. Önskar du förlängd tömningsintervall kan du ansöka om dispens. Se kommunens körschema för respektive månad nedtill.

Med en bra arbetsmiljö undviker du extra avgifter

Som fastighetsägare ansvarar du för din anläggning, och för arbetsmiljön för den som hämtar ditt slam. Det finns arbetsmiljökrav som måste fungera för att du ska undvika tilläggsavgifter. Du hittar reglerna för slamtömning i renhållningsordningen, som ligger under Dokument längre ned på den här sidan.

Du kan bli debiterad om:

  • Hämtningen inte är förberedd
  • tillfartsvägen inte är anpassad eller säker
  • det krävs lång slangdragning, max 25 meter
  • det är ett tungt lock, så som betonglock utan handtag.

Körschema slamtömning av enskilda avloppsanläggningar

Grund för ordinarie hämtning

För kommunens större orter kan slamtömningen ske under fler än en månad. 

Januari
Rottneros, Västra Ämtervik

Februari
Västra Ämtervik, Häljeby, Östanås, Bäckängen, Maggeby, Vitteby

Mars
Östra Ämtervik, Gårdsjö, Rådom, Askersby, Munkebacka, Mellby, Pålsby, Södra Borgeby, Torsberg

April
Östra Ämtervik, Gräsmark, Gullsby, Tjustersby, Backa, Annefors

Maj – juni
Gräsmark, Gjutaregården, Karlsbol, Råbäcken, Östanbjörke, Tomthult, Sätter

Juli – augusti
Lysvik, Bäckalund, Askerudssätter, Arnstorp, Bäcken, Silverforsen

September – oktober
Lysvik, Ivarsbjörke, Edsbjörke, Hägerud, Ingmår, Sunne västra

November – december
Sunne västra, Östra Ingersby, Mellby

Rena avloppsvatten för att undvika smitta och övergödning

Avloppsvatten från hushåll innehåller bland annat mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter samt näringsämnen som fosfor och kväve. En bristfällig avloppsanläggning där avloppsvattnet inte renas tillräckligt riskerar att förorena dricksvattenbrunnar och sprida smitta till människor och djur. Den kan även bidra till övergödning av sjöar och vattendrag, påverka badvattenkvalitet och bidra till lukt och försumpning.

Tillstånd eller anmälan ett krav för enskilt avlopp

Ska du installera eller rusta upp ett enskilt avlopp med WC behöver du ett skriftligt tillstånd. Detta ansöker du om hos miljö- och bygglovsnämnden. Ska du ändra ett befintligt avlopp eller inrätta ett avlopp som endast har bad-, disk- och tvättvatten påkopplat behöver du göra en anmälan. Se blankett för ansökan och anmälan under rubriken ”Dokument” längre ner.

När du ansöker ska du ha bestämt dig för vilken anläggning du vill anlägga. Innan du ansöker behöver du kontrollera att anläggningen du ansöker om uppfyller de reningskrav som finns.

Om den uppfyller kraven och är lämplig på fastigheten får du ett skriftligt tillstånd. Först när du har fått tillståndet får du börja att anlägga avloppet. Tillståndet gäller vanligtvis i fem år förutsatt att du börjat anlägga inom två år från beslutsdatumet.

Reningskrav för enskilt avlopp

Ett enskilt avlopp ska enligt lagen bestå av en slamavskiljare som avskiljer de fasta partiklarna och ett efterföljande reningssteg som renar avloppsvattnet. Hur mycket anläggningen ska klara att rena beror på var den är placerad. Det finns områden med normal respektive hög skyddsnivå.

Om din anläggning hamnar närmare än 50 meter ifrån en bäck, älv eller sjö råder vanligtvis hög skyddsnivå i Sunne kommun. Annars gäller normal skyddsnivå, med vissa undantag.

Inom hög skyddsnivå ska anläggningen klara av att rena:

  • 90 % BOD
  • 90 % fosfor
  • 50 % kväve

Inom normal skyddsnivå ska anläggningen klara av att rena:

  • 90 % BOD
  • 70 % fosfor


Om din anläggning hamnar nära en dricksvattenbrunn eller badplats kan kraven vara högre utifrån hälsoskydd.

Ovanstående reningskrav i procent gäller för anläggningar med WC påkopplat. Avloppsvatten från enbart bad-, disk- och tvättvatten renas genom exempelvis gråvattenfilter.

Gemensam anläggning

Har du en granne som också ska rusta upp eller anlägga nytt avlopp kan en gemensam anläggning vara ett alternativ. Då behöver du dimensionera anläggningen för det antal hushåll som ska vara kopplade till avloppet. Du använder samma ansökningsblankett som för enskilt avlopp och anger samtliga fastigheter som ansökan gäller.

Egenkontroll och skötsel

Miljö- och byggenheten utför tillsyn på enskilda avlopp, och du som fastighetsägare ansvarar för att avloppsanläggningen fungerar och klarar dagens reningskrav. Har du en egen anläggning i drift ska du sköta den på det sätt som behövs för att förebygga och hindra utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten.

De flesta enskilda avlopp har en begränsad livslängd och du behöver byta ut eller rusta upp ditt avlopp med jämna mellanrum. Det är därför bra om du planerar långsiktigt för detta i din ekonomi.

Utsläppsförbud

Avlopp som inte uppfyller reningskraven och som inte rustas upp kan ges utsläppsförbud från ett visst datum.

Torrtoalett

Har du en torrtoalett så som mulltoa, utedass, separeringstoalett eller liknande och vill ta hand om latrinet själv ska du ansöka om detta hos kommunen. Du ansöker då om tillstånd för egenomhändertagande av latrin hos miljö- och byggenheten, blankett för ansökan finner du längst ned på den här sidan. 

Undersök avloppet inför husköp

Ska du köpa en fastighet är det bra om du kontrollerar vilken typ av avlopp som finns på fastigheten så att du kan ta med en eventuell upprustning av avloppet i kostnadsberäkningen.