Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att man skiljer på om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning) eller om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär).

Det finns två olika typer av överklaganden som du kan lämna in till domstol för prövning; laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Sådana överklaganden får bara göras av en kommunmedlem (folkbokförd eller äger en fastighet i Sunne kommun)

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

Överklagande skickas till Förvaltningsrätten

Överklagande genom Laglighetsprövning skickas med papperspost till:
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

eller via e-post till: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se 

I överklagandet ska det stå vilket beslut som överklagas och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Förvaltningsbesvär

Om du anser att ett kommunalt beslut som berör dig som privatperson är felaktigt, kan du överklaga det genom ett förvaltningsbesvär. Endast den som beslutet angår kan lämna in ett förvaltningsbesvär till exempelvis förvaltningsrätten eller länsstyrelsen. Det kan handla till exempel om byggnadslov, beslut om ekonomiskt bistånd eller dispens från sophämtning.

Vid beslut som rör dig som individ är kommunen skyldig att informera dig om hur du kan överklaga beslutet. Du har tre veckor på dig från det datum du fick del av beslutet att överklaga det.

Ditt överklagande skickar du in till kommunen och om det har kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Har ditt överklagande kommit in för sent kommer överklagandet att avvisas. Du har möjlighet att överklaga även detta beslut.

Överklagande skickas till Sunne kommun

Överklagande genom förvaltningsbesvär skickas med papperspost till:
Sunne kommun
1. Kommunkansliet
686 80 Sunne

eller via e-post till: kommun@sunne.se