Hushållssopor och likvärdigt avfall hämtas av kommunens entreprenör, NordRen AB. Hämtning sker enligt fastställd körplan normalt en gång varannan vecka. Vill du ansöka om annat hämtningsintervall så hittar du information om det här.

Under rubriken Dokument hittar du information, e-tjänster och blanketter för följande ansökningar:

  • SemesterhusGemensam sophämtning/delad avfallsbehållare för flera hushåll.  Den totala avfallsmängden ska rymmas i behållare avsedd för ett hushåll
  • Total befrielse från hämtning av avfall
  • Hämtning av sopor varje vecka för företag i Sunne tätort. Kontakta oss!  Se under rubriken Kontakt

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall finns som e-tjänst, du hittar den här

Ändrat hämtningsintervall eller uppehåll i hämtning

Komposterar du eller sorterar ut matavfallet i kommunens behållare för matavfall kan du ansöka om ett längre hämtningsintervall för ditt restavfall. Använd någon av blanketterna som finns under rubriken Dokument

Med din ansökan intygar du att ditt hushållshållsavfall hanteras i enlighet med renhållningsordningens bestämmelser om undantag, se under rubriken Dokument, viktigt att uppgifterna i ansökan är korrekta.

Att ansöka om uppehåll av hämtning och att anmäla hemkompostering medför en avgift för handläggning av ansökan/anmälan. Avgiften baseras på kommunens fastställda taxa motsvarande 2,0 timmar. 


Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

Kontakt

Agneta Haglund
Handläggare inom vatten och avfall
E-post: agneta.haglund@sunne.se
Tel: 0565-162 15
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Dokument

Avfallsplan

Renhållningsordning

Sorteringsanvisningar

Ansökan om förlängt tömningsintervall enskilt avlopp

Anmälan om hemkompost

Ansökan ändrat hämtningsintervall av avfall

Ansökan om gemensam sophämtning 

Ansökan om totalbefrielse att lämna hushållsavfall till kommunen

E-tjänst
Ansökan om uppehåll i hämtning av avfall o slam