Hämtning av avfall från hushåll sker normalt en gång varannan vecka. Hämtningsschema för din fastighet kan beställas hos kundtjänst. På sidan hittar du också renhållningsordning och avfallsplan.

Körturer, sophämtning 

Har du frågor eller önskar ett hämtningsschema för just din fastighet för kommunalt avfall, ska du kontakta kommunens kundtjänst för VA och renhållning, se rubriken Kundtjänst.

Nordren AB som sköter hämtningen av kommunalt avfall från hushåll ändrade under våren -22 stora delar av sina körrutter i kommunen. 
Ändringen gjordes för att bättre anpassa körturerna efter mängden sopor, så att inte bilarna ska gå med övervikt. De nya rutterna ger därmed också entreprenörens personal en bättre arbetsmiljö.

Vad händer med dina sopor sen?

Entreprenören NordRen AB hämtar avfallet från våra hushåll och fraktar det till Holmby Återvinningscentral. På Holmby lastas soporna om för vidare transport tilll Karlstads Energi AB. Där bränns avfallet och värmen skickas ut på Karlstads fjärrvärmenät. 

Tillsyn, klagomål och information

Avfall som regleras i lagstiftningen (se renhållningsordningen) ska hanteras så att det inte uppstår olägenheter. 

Miljöenheten sköter tillsynen enligt miljöbalkens bestämmelser om avfall. Tillsynen omfattar kommunalt avfall från hushåll, sådant som är jämförligt med det, och farligt avfall.

Miljöenheten hanterar  även felanmälan och klagomål kring dessa ärenden samt lämnar även information om återvinning och kompostering.
Till felanmälan offentlig miljö

 


Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Kundtjänst

Vatten och avfall
tekniskaenheten@sunne.se
Tele: 0565-16202
Besökstid (bokas): kl 8-12
Ärenden: 
beställning, annan  hämtningstid, faktura, akut beställning.
Kvällar och helger lämnas besked om vart du ska ringa för att få hjälp.

Mer information

Avfallsplan och renhållnings-ordning

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska mängden avfall och medverka till nationella, regionala och lokala miljömål. 

Renhållningsordningen innehåller lagar och regler för insamling av avfall samt ansvarsområden för avfallshantering i kommunen.

Sorteringsanvisningarna informerar om hur du ska hantera olika sorters sopor, till exempel farligt avfall

 

GDPR

De uppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende, de behandlas med stöd av gällande lagstiftning. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här