Hushållssopor och jämförligt avfall hämtas av kommunens entreprenör, NordRen AB. Hämtning sker enligt fastställd körplan normalt en gång varannan vecka. Vill du ansöka om annat hämtningsintervall så hittar du information om det här.

Under rubriken Dokument hittar du information, e-tjänster och blanketter för följande ansökningar:

  • SemesterhusGemensam sophämtning/delad avfallsbehållare för flera hushåll.  Den totala avfallsmängden ska rymmas i behållare avsedd för ett hushåll
  • Total befrielse från hämtning av avfall
  • Hämtning av sopor varje vecka för företag i Sunne tätort. Kontakta oss!  Se under rubriken Kontakt

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall finns även som e-tjänst, du hittar den här

Ändrat hämtningsintervall eller uppehåll i hämtning

Komposterar du och källsorterar ditt hushållsavfall kan du ansöka om ett längre hämtningsintervall för dina sopor. Använd formuläret nedan eller någon av blanketterna som finns under rubriken Dokument
Med din ansökan intygar du att ditt hushåll komposterar och källsorterar i enlighet med renhållningsordningens bestämmelser om undantag, se under rubriken Dokument, och att uppgifterna i ansökan är korrekta.

Att ansöka om uppehåll av hämtning medför en avgift för handläggning av ansökan. Avgiften baseras på kommunens fastställda taxa motsvarande 2,0 timmar. Se e-tjänsten under rubriken Dokument

Fastighets-beteckning
 Information om sökande
För- och Efternamn
Adress
Epostadress
Postnummer och Ort
Telefon
Mobiltelefon
Antal personer i hushållet
 Information om fastigheten
Typ av fastighet
 
 Information om fastighetsägare, om annan än sökande
För- och Efternamn
Adress
Postnummer och Ort
Telefon
Mobiltelefon
 Ansökan
Uppehåll i hämtningUppehåll i hämtning medges om fastigheten inte brukas under minst 12 månader. Grundavgift betalas under uppehållet. Anmälning ska göras när fastigheten tas i bruk igen.
 

Anledning till uppehåll
Annat hämtningsintervallAnsökan om annat hämtningsintervall förutsätter att du källsorterar och komposterar dina sopor.
 
Källsortering

Kompostering

Om du komposterar, ange typ av kompost
Typ av kompost

Beskrivning av kompost, fabrikat eller hemmabygge
 Bild på hemmabygd kompost skickas i separat e-post meddelande till mbn@sunne.se
Plats för övriga kommentarer
Underskrift
 

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

Kontakt

Agneta Haglund
Handläggare inom vatten och avfall
E-post: agneta.haglund@sunne.se
Tel: 0565-162 02
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Farligt avfall

Hämtning av farligt avfall från hushåll sker två gånger per år. Hämtningen föregås av annonsering i ortspressen. Farligt avfall kan även lämnas på Holmby Återvinningscentral.