Slam och latrin

En avloppsanläggning på en fastighet som inte är möjlig att ansluta till det kommunala avloppsnätet kallas enskilt avlopp. Hämtning av slam från slamavskiljare, minireningsverk och tömning av slutna tankar skall ske minst en gång per år, enligt ett fastställt körschema. Du blir aviserad om när tömning sker cirka två veckor innan.

Slutna tankar kan abonnenten själv välja att beställa tömning av. Även slutna tankar ska tömmas minst en gång per år, och om inte dispens finns kan det innebära ökade kostnader. För att undvika den ökade kostnaden kan den slutna tanken tömmas enligt fastställt schema.

Avfallsenheten hanterar dina frågor om hämtning, där kan du också beställa hämtning av latrin från torrtoaletter. Miljö- och byggenheten hanterar dina frågor om anläggning, slamdispens och egen omhändertagande av latrin.

Ansök om förlängt slamtömningsintervall

Du som har ett enskilt avlopp på en fastighet med liten belastning av avloppet, kan ansöka om slamdispens. Det kan exempelvis vara fritidshus eller andra hus som nyttjas sällan. Dispensen innebär att slamtömningsintervallen förlängs till vartannat år. I vanliga fall sker tömningen minst en gång per år. För att få dispensen

För att få dispens beviljat behöver avloppsanläggningen vara godkänd, läsa mer om enskilt avlopp och vilka krav som finns. 

Eget omhändertagande av slam och latrin

Du som har enskilt avlopp eller torrtoalett, och själv önskar ta hand om slam eller latrin, kan ansöka om dispens från renhållningsordningen för eget omhändertagande.

För att få en dispens godkänd krävs det att slammet tas hand på ett sätt som inte riskerar människors hälsa eller miljön. Slammet måste därför efterbehandlas på ett korrekt sätt, med hygienisering i en anläggning avsedd för latrinkompostering i minst 6 månader. Det behöver också finnas tillräckligt med utrymme på fastigheten för att kunna ta till vara på all näring. 

Ansökan görs via blanketten som ligger längre ned på den här sidan.