Farligt avfall

Farligt avfall är produkter som när de kommer ut i naturen ger allvarliga skador på djur, växter och människor. Produkter som klassas som farligt avfall är ofta märkta med varningstexter.

Kommunen har ansvar för hushållens farliga avfall

Kommunen ansvarar för att ta emot och behandla farligt avfall från hushåll. Hushållen är skyldiga att sortera ut sitt farliga avfall från övrigt hushållsavfall. Detta regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och den kommunala renhållningsordningen.

Samla farligt avfall i den röda miljöboxen

Du som har ett renhållningsabonnemang i Sunne kommun har en röd miljöbox, där du kan samla ihop ditt farliga avfall och lämna in på Holmby återvinningscentral.

Så här hanterar du ditt farliga avfall:

 • Blanda inte olika slags farligt avfall. Det försvårar återvinningen och kan medföra risker vid hanteringen.
 • Märk upp vad avfallet innehåller.
 • Samla ihop det i din röda miljöbox, och lämna in det på Holmby ÅVC. 

Beställ hämtning av farligt avfall

Du kan även beställa hämtning av ditt farliga avfall mot en avgift. Beställningen görs via VA-enhetens kundtjänst, ditt avfall hämtas då inom några dagar. Kom ihåg att alltid förpacka avfallet väl, gärna i originalförpackningen och märk upp vad det innehåller. 

Här kan du hämta miljöboxen

Om du inte har en röd miljöbox, eller om din tidigare har gått sönder, kan du som har ett renhållningsabonnemang hämta ut en ny på Holmby återvinningscentral.

Hantering av asbest och eternit

Asbest och eternit klassas som farligt avfall.

Om du vill lämna in material som innehåller asbest ska du i förväg kontakta personalen på Holmby återvinningscentral. På plats ska du placera materialet i anvisad container. 

Det här gäller för privatpersoner

Som privatperson får du lämna:

 • Max 3 förpackningar om högst 160 liter asbest och eternit per besök och dag utan kostnad.
 • Vid mer än 3 förpackningar debiteras du enligt taxa.

Verksamheter ska rapportera farligt avfall

Om du producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall behöver du rapportera det i avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Rapportera farligt avfall till avfallsregistret

Verksamheter som ska rapportera

Verksamheter som på ett eller annat sätt arbetar med farligt avfall ska rapportera det i avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Det gäller verksamheter som:

 • Producerar farligt avfall
 • transporterar farligt avfall
 • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • mäklar eller handlar med farligt avfall
 • behandlar farligt avfall.

Bygg- och rivningsavfall

Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall.

Detta gäller följande avfallsslag:

 • Trä
 • metall
 • glas
 • plast
 • gips
 • samt mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten.

Kommande ändringar i lagstiftningen

Ytterligare förändringar bland annat i miljötillsynsförordningen och i Naturvårdsverkets föreskrifter har remitterats men ännu inte beslutats. Vissa bestämmelser, som separat insamling av biologiskt avfall och textilavfall, börjar även tillämpas senare. Samtliga ändringar i avfallspaketet ska dock genomföras senast 2025.

Naturvårdsverket har också nya föreskrifter inom avfallsområdet. Följ gärna Naturvårdsverkets vidare information kring detta.