Genom att förbättra arbetsmiljön vid hämtning undviker du tilläggsavgifter för eventuella brister. Som fastighetsägare är du ansvarig för din anläggning och arbetsmiljön för den som hämtar ditt slam.

Arbetsmiljö och tilläggsavgifter

Det finns arbetsmiljökrav som måste fungera. Här kan du läsa mer om vad du kan göra för en bättre arbetsmiljö och samtidigt undvika tilläggsavgifter. En sammanfattning av kraven presenteras under respektive rubrik på den här sidan.

Utförligare information om krav på arbetsmiljön och hur du kan underlätta för  entreprenören finns att läsa i "Råd och regler för enklare hämtning vid enskilt avlopp"

Kostnaden för tilläggsavgifterna hittar du i avfallstaxan som finns på sidan Taxor och avgifter för slamtömning.

Körschema slamtömning

Ta reda på under vilken period det är hämtning från din anläggning. Aktuellt körschema hittar du här

Slamtömning och spolningstjänster i Sunne kommun utförs av UTAB, Ulvsby miljö AB. Läs mer på webbplatsen för UTAB  

Förberedelser vid hämtning

Förbered och underlätta så mycket som möjligt för entreprenören, då går hämtningen säkert, snabbt och smidigt. Anläggningen ska vara lätt åtkomlig och erbjuda god arbetsmiljö. Vintertid ska snön vara bortröjd och vid behov ska det vara sandat. Kontrollera att inte låset på locket eller säkringen är fastrostad eller trasig. Se till att kommunen har tillgång till eventuella koder och nycklar till lås eller bom.
Tilläggsavgift debiteras för: Hämtning ej förberedd

Tillfartsvägen ska vara anpassad och säker

Vägen fram till anläggningen ska vara anpassad för ett fordon på 26 ton, med en höjd av cirka fyra meter. Se till att grenar, träd och buskar inte hänger ut över vägen, skymmer sikten eller skrapar slambilen. Platsen för uppställning ska vara säker för chaufför och övrig trafik så att inte fara uppstår och ska ligga så nära slamavskiljaren och eventuell fosforfälla som möjligt.

Röja buskar och grenar gör fastighetsägaren själv. Ska vägen förbättras kanske man behöver anlita en entreprenadfirma.
Tilläggsavgift debiteras för: Tillfartsväg inte anpassad eller säker

Slangdragning, max 25 meter

Arbetsbelastningen ska vara så låg som möjligt. Max 25 meter på plan mark utan hinder är godkänt. Avståndet mäts mellan centrum på brunnen och bilens anslutning. 

Är till exempel avståndet 30 meter krävs en fast sugledning mellan brunnen och uppställningsplatsen eller slang på 30 meter som läggs ut av fastighetsägaren.
Längden på fasta sugledningen eller slangen får vara max 60 meter. Slamavskiljarens botten får vara max 6 meter under uppställningsplatsen.

Ta hjälp av lämplig anläggningsentreprenör med installation av sugledning eller slang, att ta bort eventuella hinder kan fastighetsägaren oftast göra själv.
Tilläggsavgift debiteras för: Lång slangdragning

De flesta gamla betonglock ska bytas ut

Arbetsbelastningen ska hållas så låg som möjligt. Ett betonglock med max diameter på 76 centimeter och en tjocklek på 4 centimeter med dubbla fasta lyfthandtag och slätt undertill är hanterbart.

Detta innebär att de flesta betonglock skall bytas ut, befintliga är tjockare och tyngre samt saknar dubbla fasta lyfthandtag. Montera locket så att underkant hamnar cirka 10 cm ovanför marknivå för att förhindra fastfrysning eller höga lyft.

Plast/glasfiberlock som väger cirka 15  kg (vid ovanstående storlek) är också tillåtna, vilket är vanligt på nyare plastbrunnar. Locket ska vara säkrat och helt så att inte barn eller djur kan få av det. Montera locket så att underkant hamnar cirka 10 centimeter ovanför marknivå.

Nytt betonglock finns att köpa via anläggningsentreprenörer och cementgjuterier. Montering går det att få hjälp med eller så klarar fastighetsägaren det själv.
Tilläggsavgift debiteras för: Tungt lock 

Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Kundtjänst

Vatten och avfall
tekniskaenheten@sunne.se
Tele: 0565-16202
Besökstid (bokas): kl 8-12
Ärenden: 
beställning, annan  hämtningstid, faktura, akut beställning.
Kvällar och helger lämnas besked om vart du ska ringa för att få hjälp.

Mer information

Avfallsplan och renhållnings-ordning

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska mängden avfall och medverka till nationella, regionala och lokala miljömål. 

Renhållningsordningen innehåller lagar och regler för insamling av avfall samt ansvarsområden för avfallshantering i kommunen.

Sorteringsanvisningarna informerar om hur du ska hantera olika sorters sopor, till exempel farligt avfall