Som fastighetsägare är du ansvarig för din anläggning och arbetsmiljön för den som hämtar ditt slam. Genom att förbättra arbetsmiljön vid hämtning undviker du tilläggsavgifter för eventuella brister.

Se under KONTAKT och MER INFORMATION, för kontaktuppgifter, länkade sidor och dokument.

Tilläggsavgifter debiteras för:

  • Hämtning ej förberedd
  • Tillfartsväg inte anpassad eller säker
  • Lång slangdragning
  • Tungt lock

Arbetsmiljökrav

Följande krav på arbetsmiljön måste fungera för att du ska undvika tilläggsavgifter. 

Förberedelser vid hämtning

Förbered och underlätta så mycket som möjligt för entreprenören, då går hämtningen säkert, snabbt och smidigt. Anläggningen ska vara lätt åtkomlig och erbjuda god arbetsmiljö. Vintertid ska snön vara bortröjd och vid behov ska det vara sandat. Kontrollera att inte låset på locket eller säkringen är fastrostad eller trasig. Se till att kommunen har tillgång till eventuella koder och nycklar till lås eller bom.

Ta reda på under vilken period det är hämtning från din anläggning. Aktuellt körschema hittar du under Mer information.

Tillfartsvägen ska vara anpassad och säker

Vägen fram till anläggningen ska vara anpassad för ett fordon på 26 ton, med en höjd av cirka fyra meter. Se till att grenar, träd och buskar inte hänger ut över vägen, skymmer sikten eller skrapar slambilen. Platsen för uppställning ska vara säker för chaufför och övrig trafik så att inte fara uppstår och ska ligga så nära slamavskiljaren och eventuell fosforfälla som möjligt.

Röja buskar och grenar gör fastighetsägaren själv. Ska vägen förbättras kanske man behöver anlita en entreprenadfirma.

Slangdragning, max 25 meter

Arbetsbelastningen ska vara så låg som möjligt. Max 25 meter på plan mark utan hinder är godkänt. Avståndet mäts mellan centrum på brunnen och bilens anslutning.  Är till exempel avståndet 30 meter krävs en fast sugledning mellan brunnen och uppställningsplatsen eller slang på 30 meter som läggs ut av fastighetsägaren. Längden på fasta sugledningen eller slangen får vara max 60 meter. Slamavskiljarens botten får vara max 6 meter under uppställningsplatsen.

Ta hjälp av lämplig anläggningsentreprenör med installation av sugledning eller slang, att ta bort eventuella hinder kan fastighetsägaren oftast göra själv.

De flesta gamla betonglock ska bytas ut

Arbetsbelastningen ska hållas så låg som möjligt. Ett betonglock med max diameter på 76 centimeter och en tjocklek på 4 centimeter med dubbla fasta lyfthandtag och slätt undertill är hanterbart.

Detta innebär att de flesta betonglock skall bytas ut, befintliga är tjockare och tyngre samt saknar dubbla fasta lyfthandtag. Montera locket så att underkant hamnar cirka 10 cm ovanför marknivå för att förhindra fastfrysning eller höga lyft.

Plast/glasfiberlock som väger cirka 15  kg (vid ovanstående storlek) är också tillåtna, vilket är vanligt på nyare plastbrunnar. Locket ska vara säkrat och helt så att inte barn eller djur kan få av det. Montera locket så att underkant hamnar cirka 10 centimeter ovanför marknivå.

Nytt betonglock finns att köpa via anläggningsentreprenörer och cementgjuterier. Montering går det att få hjälp med eller så klarar fastighetsägaren det själv.

Se även "Råd och regler för enklare hämtning". Dokumentet finns att hämta under MER INFORMATION.