Slamtömning ska normalt göras minst en gång per år. Dispens kan ges för förlängt tömningsintervall, uppehåll eller kompostering. Jordbruksrörelse kan få dispens för att sprida eget avloppsslam för nedbrukning i mark.

Ansökan om dispens för eget omhändertagande, totalbefrielse och förlängt hämtningsintervall skickas till Miljö- och Byggnadsnämnden, 
beslut om dispens tas efter särskild prövning. Ansökan om uppehåll av tömning handläggs av Avfallsenheten.

Du kan ansöka via formuläret nedan eller med e-tjänst eller blankett som finns under rubriken Dokument. Glöm inte att meddela när du vill återgå till ordinarie tömning. En avgift för handläggning av ansökan debiteras, den baseras på kommunens fastställda taxa motsvarande 2,0 timmar.

Du kan ansöka om glesare slamtömning eller uppehåll

Slamtömning av enskilda anläggningar regleras i Renhållningsordningen där slam faller under ”Hushållsavfall och sortering av avfall” samt ”Hämtning av hushållsavfall”, se dokumentet i högerspalten. Anläggningen ska ha god driftfunktion, uppfylla gällande riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar och inte påverka omgivningen. Du ska kunna visa att hanteringen kan utföras på ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt.

 • Jordbruksrörelse kan få dispens att sprida eget avloppsslam för nedbrukning i mark.
  Jordbrukaren bör informera sig om huruvida den så kallade slamöverenskommelsen (SNV rapport 4418) inskränker möjligheten för jordbrukaren att få avsättning för sina produkter vid spridning av eget slam.
 • Fastighetsägare kan få tillstånd att kompostera eget avloppsslam, om komposteringen utförs i en sluten behållare som är avsedd för det ändamålet.
 • Fastighetsägare kan få förlängt ordinarie tömningsintervall för egen slamavskiljare till vartannat år om belastningen på anläggningen är låg.
  Det vill säga att det antingen bor få personer i hushållet eller att det är fråga om fritidsboende.
  Att man inte 
  har bindning av fosfor till slammet genom flockningskemikalie. Fastighetsinnehavaren måste också kunna visa att slamavskiljarens slamlagringsvolym räcker till för ett länge intervall.
 • Fastighetsägare kan ansöka om uppehåll av slamtömningen om fastigheten kommer att stå tom under minst tolv månader eller minst hela hämtningssäsongen för fritidshus.
  Med outnyttjad fastighet menas att fastigheten används maximalt två dagar i följd eller maximalt 10 dagar/år.

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

Kontakt

Bostad, teknik o trafik
E-post: tekniskaenheten@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Sunne kommun, 686 80 Sunne