Slamtömning ska normalt göras minst en gång per år. Dispens kan ges för förlängt tömningsintervall, uppehåll eller kompostering. Jordbruksrörelse kan få dispens för att sprida eget avloppsslam för nedbrukning i mark.

Glesare slamtömning/förlängt slamtömningsintervall eller uppehåll

Du kan ansöka med e-tjänst eller blankett som finns under rubriken Dokument.

I renhållningsordningen kan du läsa mer om regler för slamtömning av enskilda anläggningar, se rubriken Mer information.
Anläggningen ska ha god driftfunktion, uppfylla gällande riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar och inte påverka omgivningen. Du ska kunna visa att hanteringen kan utföras på ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt.

 • Jordbruksrörelse kan få dispens att sprida eget avloppsslam för nedbrukning i mark.
  Jordbrukaren bör informera sig om huruvida den så kallade slamöverenskommelsen (SNV rapport 4418) inskränker möjligheten för jordbrukaren att få avsättning för sina produkter vid spridning av eget slam.
 • Fastighetsägare kan få tillstånd att kompostera eget avloppsslam, om komposteringen utförs i en sluten behållare som är avsedd för det ändamålet.
 • Fastighetsägare kan få förlängt ordinarie tömningsintervall för egen slamavskiljare till vartannat år om belastningen på anläggningen är låg.
  Det vill säga att det antingen bor få personer i hushållet eller att det är fråga om fritidsboende.
  Att man inte 
  har bindning av fosfor till slammet genom flockningskemikalie. Fastighetsinnehavaren måste också kunna visa att slamavskiljarens slamlagringsvolym räcker till för ett länge intervall.
 • Fastighetsägare kan ansöka om uppehåll av slamtömningen om fastigheten kommer att stå tom under minst tolv månader eller minst hela hämtningssäsongen för fritidshus.
  Med outnyttjad fastighet menas att fastigheten används maximalt två dagar i följd eller maximalt 10 dagar/år.

Ansökan om dispens för eget omhändertagande, totalbefrielse och förlängt hämtningsintervall skickas till Miljö- och Byggnadsnämnden. Beslut om dispens tas efter särskild prövning.

Ansökan om uppehåll av tömning handläggs av Avfallsenheten.

Glöm inte att meddela när du vill återgå till ordinarie tömning. 
En avgift för handläggning av ansökan debiteras, den baseras på kommunens fastställda taxa motsvarande 2,0 timmar.

Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Kundtjänst

Vatten och avfall
tekniskaenheten@sunne.se
Tele: 0565-16202
Besökstid (bokas): kl 8-12
Ärenden: 
beställning, annan  hämtningstid, faktura, akut beställning.
Kvällar och helger lämnas besked om vart du ska ringa för att få hjälp.

Mer information

Slamtömning av enskilda anläggningar regleras i Renhållningsordningen:
”Hushållsavfall och sortering av avfall” samt ”Hämtning av hushållsavfall”.

Avfallsplan och renhållnings-ordning

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska mängden avfall och medverka till nationella, regionala och lokala miljömål. 

Renhållningsordningen innehåller lagar och regler för insamling av avfall samt ansvarsområden för avfallshantering i kommunen.

Sorteringsanvisningarna informerar om hur du ska hantera olika sorters sopor, till exempel farligt avfall

 

GDPR

De uppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende, de behandlas med stöd av gällande lagstiftning. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här