Information och regler för enskilda avlopp, anläggning och slamtömning, samt körschema för hämtning/tömning av slam. Hur du ansöker om nytt/anmäler ändring eller söker dispens.

Enskilda avlopp kallas alla avloppsanläggningar på fastigheter där det inte är möjligt att ansluta till det kommunala avloppsnätet.

  • Avfallsenheten (se rubriken Kontakt) hanterar frågor om hämtning.
  • Miljö- och byggenheten hanterar frågor om din anläggning (se länk under rubriken Anläggningen)

Anläggningen

Oftast består anläggningen av en slamavskiljare med en efterföljande behandling, till exempel en markbädd, innan det renade vattnet släpps i ett dike eller dränering. Även slutna tankar, minireningsverk och fosforfällor förekommer. Anläggningen kan vara för ett hushåll eller en gemensamhetsanläggning för flera.

Allt som rör själva anläggningen handläggs av Miljö- och byggenheten. Läs mer om att anlägga enskilt avlopp, anläggningens beskaffenhet, reningskrav och  skötsel  

Ansök om nytt/ändring av enskilt avlopp

Du måste ha tillstånd för att installera en avloppsanläggning som ska anslutas till en vattentoalett eller användas för bad-, disk- och tvättvatten. Det gäller också om du ändrar en befintlig avloppsanläggning. Tillståndet ska du söka hos Miljö- och byggenheten i god tid innan du påbörjar arbetet.
e-tjänst: ansökan enskilt avlopp, nytt/anmäl ändring 

Hämtning

Hämtning av slam från slamavskiljare, minireningsverk och tömning av slutna tankar skall ske minst en gång per år, enligt ett fastställt körschema. Avisering av tömning sker genom brev ca 14 dagar innan tömning i ett nytt område påbörjas. 

Slutna tankar kan abonnenten själv välja att beställa tömning av, detta medför dock ökade kostnader om inte dispens finns så ska även slutna tankar tömmas minst 1 gång per år. För att undvika ökade kostnader kan den slutna tanken tömmas enligt fastställt schema.
Körschema slamtömning

Med en bra arbetsmiljö undviker du extra avgifter

Som fastighetsägare är du ansvarig för din anläggning och arbetsmiljön för den som hämtar ditt slam. Det finns arbetsmiljökrav som måste fungera för att du ska undvika tilläggsavgifter. 

I Renhållningsordningen står reglerna för slamtömning.
Avvikelser som innebär att inte slamtömning kan ske enligt ordinarie schema, medför alltid merkostnad för abonnenten eftersom ett nytt separat besök krävs

Tilläggsavgifter debiteras för:
Hämtning ej förberedd. Tillfartsväg inte anpassad eller säker. 
Lång slangdragning. Tungt lock
Läs mer om vad du kan göra för en bättre arbetsmiljö och samtidigt undvika extra avgifter.  

Entreprenör

Slamtömning och spolningstjänster i Sunne kommun utförs av UTAB, Ulvsby miljö AB. Läs mer på webbplatsen för UTAB 

Slamkvalitet och kretslopp

Var rädd om ditt avlopp eftersom restprodukten återvunnen växtnäring skall återföras i kretslopp.

  • Spola inte ner färg, kemikalier, mediciner, tops, kondomer, tamponger eller liknade
  • Penseltvätt får inte förekomma, vissa konstnärsfärger innehåller kadmium som vi absolut inte vill ha i slammet
  • Töm inte askkoppen med fimpar eller snus i avloppet
  • Överdosera inte disk- och tvättmedel
  •  Torka ur kärlen innan disk eller använd miljötratten som du kan få från avfallsenheten, kommunhuset eller Holmby återvinningscentral

Allt slam körs till Sunne reningsverk. Slutlig slambehandling sker i en rötningsprocess, där organiskt material bryts ner samt hygieniseras. Processen är kvalitetssäkrad enligt REVAQ.

Slutprodukten "Återvunnen växtnäring" är rik på fosfor och växtnäring, som efter avvattning blir ett jord- och mulliknande material som kan återföras i kretslopp till jordbruks- och åkermark, vilket är ett av de nationella miljömålen.

Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Kundtjänst

Vatten och avfall
tekniskaenheten@sunne.se
Tele: 0565-16202
Besökstid (bokas): kl 8-12
Ärenden: 
beställning, annan  hämtningstid, faktura, akut beställning.
Kvällar och helger lämnas besked om vart du ska ringa för att få hjälp.

Regler för slamtömning

Avfallsplan och renhållnings-ordning

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska mängden avfall och medverka till nationella, regionala och lokala miljömål. 

Renhållningsordningen innehåller lagar och regler för insamling av avfall samt ansvarsområden för avfallshantering i kommunen.

Sorteringsanvisningarna informerar om hur du ska hantera olika sorters sopor, till exempel farligt avfall