Enskilda avlopp kallas alla avloppsanläggningar på fastigheter där det inte är möjligt att ansluta till det kommunala avloppsnätet. Här hittar du information om regler för anläggning och slamtömning, avgifter och hur du söker dispens.

Se KONTAKT och MER INFORMATION, för kontaktuppgifter, länkade sidor och dokument.

Anläggningen

Oftast består anläggningen av en slamavskiljare med en efterföljande behandling, till exempel en markbädd, innan det renade vattnet släpps i ett dike eller dränering. Även slutna tankar, minireningsverk och fosforfällor förekommer. Anläggningen kan vara för ett hushåll eller en gemensamhetsanläggning för flera.
För att få anlägga eller ändra ett enskilt avlopp behöver du söka tillstånd hos miljö, plan och bygg.  Under MER INFORMATION hittar du mer om hur du går tillväga för att söka tillstånd.

Undvik extra avgifter för slamtömning

Som fastighetsägare är du ansvarig för din anläggning och arbetsmiljön för den som hämtar ditt slam. Det finns arbetsmiljökrav som måste fungera för att du ska undvika tilläggsavgifter.
Läs mer om vad du kan göra för en bättre arbetsmiljö och samtidigt undvika extra avgifter.  
Tilläggsavgifter debiteras för:

  • Hämtning ej förberedd
  • Tillfartsväg inte anpassad eller säker
  • Lång slangdragning
  • Tungt lock

Hämtning

Hämtning av slam från slamavskiljare, minireningsverk och tömning av slutna tankar skall ske minst en gång per år, enligt ett fastställt körschema. Avisering av tömning sker genom brev ca 14 dagar innan tömning i ett nytt område påbörjas. Slutna tankar kan abonnenten själv välja att beställa tömning av, detta medför dock ökade kostnader om inte dispens finns så ska även slutna tankar tömmas minst 1 gång per år. För att undvika ökade kostander kan den slutna tanken tömmas enligt fastställt schema.

Aktuellt körschema hittar du under MER INFORMATION.
Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller för din anläggning.

Entreprenör

Slamtömning och spolningstjänster i Sunne kommun utförs av Ulvsby miljö AB. Kontaktuppgifter finns under KONTAKT. 

Slambehandling

Allt slam körs till Sunne reningsverk. Slutlig slambehandling sker i en rötningsprocess, där organiskt material bryts ner samt hygieniseras. Processen är kvalitetssäkrad enligt REVAQ.
Slutprodukten "Återvunnen växtnäring" är rik på fosfor och växtnäring, som efter avvattning blir ett jord- och mulliknande material som kan återföras i kretslopp till jordbruks- och åkermark, vilket är ett av de nationella miljömålen.

Slamkvalitet och kretslopp                                     

Var rädd om ditt avlopp eftersom restprodukten återvunnen växtnäring skall återföras i kretslopp.

  • Spola inte ner färg, kemikalier, mediciner, tops, kondomer, tamponger eller liknade
  • Penseltvätt får inte förekomma, vissa konstnärsfärger innehåller kadmium som vi absolut inte vill ha i slammet
  • Töm inte askkoppen med fimpar eller snus i avloppet
  • Överdosera inte disk- och tvättmedel
  • Torka ur kärlen innan disk eller använd miljötratten som du kan få från avfallsenheten, kommunhuset eller Holmby återvinningscentral

I Renhållningsordningen står reglerna för slamtömning

Slamtömning av enskilda anläggningar regleras i Renhållningsordningen där slam faller under ”Hushållsavfall och sortering av avfall” samt ”Hämtning av hushållsavfall”. 
Avvikelser som innebär att inte slamtömning kan ske enligt ordinarie schema, medför alltid merkostnad för abonnenten eftersom ett nytt separat besök krävs.
Avfallstaxan hittar du på sidan Taxor och avgifter för slamtömning
Renhållningsordningen hittar du på sidan Avfall och återvinning.