I skolplanen för Sunne kommun kan du läsa om prioriterade områden och övergripande mål för skola och förskola. I planen finns mätbara mål för kunskap och former för uppföljning och utvärdering.

Vision och innehåll

Vi ska skapa en inkluderande och demokratisk skola av hög kvalitet – vi vill vara en av Sveriges bästa skolkommuner.

Skolplanen är kommunfullmäktiges viljeinriktning för skolans utveckling de närmaste åren och antogs av kommunfullmäktige i mars 2016. Skolplanen är ett kommunalt styrmedel för hur lokala utvecklingsplaner och nationella och internationella mål ska uppnås i Sunne kommun.

Skolplanen gäller alla skolformer och med elever menas alla barn/elever/studerande i kommunala skolor – från förskola till vuxenutbildning.

Verksamhetsplaner 

Verksamhetscheferna fastställer en årlig verksamhetsplan som innehåller konkreta mål för varje år.

Lokala arbetsplaner

Varje skola och förskola har en egen arbetsplan som fungerar som ett hjälpmedel för utveckling och förbättring av verksamheten. I arbetsplanen beskriver rektor/förskolechef hur enheten ska arbeta med konkreta mål för varje läsår, utifrån de prioriterade områden som finns i skolplanen och i nationella styrdokument. 

Skolornas lokala arbetsplaner hittar du i menyn under Lokala arbetsplaner.

Skolans läroplaner

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen.

Det finns tre läroplaner - en för förskolan, en för grundskolan och en för de frivilliga skolformerna. Läroplanerna beskriver verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

I läroplanen finns även kursplaner och kunskapskrav. I kursplanerna finns information om ämnets syfte och centrala innehåll. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Du hittar länk till Skolverket under rubriken Länkar.

Kontakt

Ylva Winther
Skolchef
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Biträdande skolchef
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne