Kvalitetsarbete inom skola

Ett fungerande kvalitetsarbete i förskolan och skolan är jätteviktigt. Det är avgörande för att utbildningen ska kunna främja alla barns utveckling och lärande, samt en livslång lust att lära.

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen, kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång.

Kvalitetsarbete för utbildningsområdet i Sunne kommun

Vårt systematiska kvalitetsarbetet syftar till att utveckla och förbättra utbildningarna inom de olika verksamheterna. Det kräver samsyn runt mål. Men framförallt runt processerna för att nå målen och om analyserna som ska ligga till grund för förbättringsarbetet.

Vår färdriktningen tar avstamp i grundsynen att barn och elever kan och vill lära och utvecklas. Samt i medvetenheten om att utveckling kräver långsiktighet, uthållighet och helhetsperspektiv. 

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att ge de bästa förutsättningarna för utbildning och lärande. Detta så att varje barn och elev ska kunna nå sin fulla potential.

Vi har identifierat tre kvalitetsområden som särskilt viktiga för ökad kvalitet i undervisningen:

  • kunskapsutveckling
  • tillgänglig lärmiljö
  • ledarskap.

Forskning visar att utvecklingen av undervisningen är avgörande för att barn och elever ska lyckas i lärandet. Med undervisningen i centrum behöver rektors pedagogiska ledarskap inriktas på att skapa förutsättningar för förskollärares och lärares samarbete. Samt på att delta och leda samtal om undervisning och lärande.

Genom ett metodiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för all personal på alla nivåer vad som ska prioriteras, förbättras och utvecklas. Samt när och hur olika insatser ska genomföras och vem som ansvarar för vad. Allas delaktighet är grundläggande i kvalitetsarbetet. Ledningen, personalen, barn och elever samt vårdnadshavare behöver alla bidra med synpunkter och underlag som synliggör kvaliteten.

Att styra och leda kvalitetsarbete – bra kvalitet kan alltid bli bättre

Uppföljning

Vårt kvalitetsarbete styrs och följs upp genom en uppföljningsmodell som baseras på tillit och dialog. Den består av en kvalitetsarbetscykel på årsbasis för respektive verksamhet och olika nivåer i styr- och stödkedjan.

Syftet med uppföljningen är att ge struktur åt arbetet. Det ska underlätta planering och ge framförhållning. Men också visualisera en naturlig koppling mellan planering och uppföljning av arbetet. Med hjälp av kvalitetshjulet följs nationella och verksamhetsvisa mål kontinuerligt upp. Detta görs genom analys av dokumentation, sammanställning av barnintervjuer, kvalitetsdialoger och rektorernas kvalitetsanalyser liksom nyckeltal och aktiviteter. 

Kvalitetsdialogerna hålls mellan rektorer, lärarrepresentanter och skolchefer. Dialogerna är en del av vår uppföljningsmodell och ska stärka kommunikationen inom hela styr- och stödkedjan. Dialogen mellan skola och huvudman ger viktig kunskap om elevernas måluppfyllelse. Samt vilka utmaningar som rektorer och lärare ser för fortsatt utveckling av undervisningen.

Gemensam grundstruktur

Vi har en gemensam grundstruktur för förskolans och skolans kvalitetsarbete. Därutöver måste varje enhet utvidga och anpassa sitt kvalitetsarbete utifrån sina behov och förutsättningar. Varje enhets systematiska kvalitetsarbete blir ett underlag dels för det egna förbättringsarbetet och dels för det kommunövergripande förbättringsarbetet. 

Dokumentation

I den årliga kvalitetsrapporten för utbildningsverksamheterna i Sunne kommun redovisas analyser och utvecklingsbehov. Detta görs för respektive skolforms prioriterade mål och resultat samt för gemensamma verksamhetsmål som vi identifierat.

Varje enhet reviderar årligen sin arbetsplan utifrån sin sammanfattande kvalitetsanalys. Arbetsplanen utformas så att den fungerar som verktyg för utveckling och förbättring av enheten. Och utgör en bärande del i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetsplanen ska prägla hela skolans arbete. Vid återkommande kvalitetsdialoger mellan skolledning och skolchefer följs och dokumenteras arbetet.

Kommungemensamma utvärderings- och dokumentationsmallar säkrar att samma områden följs upp och analyseras på olika nivåer. Dokumentationen sker på ett sådant sätt att enheternas bedömningar inom varje område lätt kan jämföras och samordnas. Varje enhets systematiska kvalitetsarbete blir därmed ett underlag både för det egna förbättringsarbetet och för den nulägesbedömning som måste göras på huvudmannanivå.