Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk. Det innebär att från och med höstterminen när ditt barn fyller sex år har ditt barn har skolplikt och då börjar barnet i förskoleklass.

Förskoleklass är en egen skolform som ska främja ditt barns utveckling och lärande och förbereda dem inför fortsatta skolgången. Alla barn är garanterade en plats i förskoleklass och skola inom det upptagningsområde man bor i. 

Val av förskoleklass

När du väljer förskoleklass väljer du även grundskola. Målsättningen är att alla barn ska få gå på den skola som vårdnadshavare önskar.

Du som vårdnadshavare har möjlighet att välja en annan skola än den där barnet är garanterad plats.

Läs mer om val av skola och förskoleklass.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass som går på sin garanterade skolenhet har rätt till kostnadsfri skolskjuts om de uppfyller kriterierna för skolskjuts. Om man väljer en annan skolenhet än garanterad enhet kan rätten till skolskjuts upphöra.

Här kan du läsa mer om skolskjuts.

Fritidshem

Barnet har rätt till fritidshem före och efter skoltiden. Observera att om barnet har förskoleplats och inte har behov av fritidshem ska förskoleplatsen sägas upp två månader innan avslut från förskolan.

Här kan du läsa mer om hur du söker fritidshem.