Utvecklingssamtal, IUP

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. I förskoleklassen ska läraren bjuda in till samtal en gång per läsår.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling och baseras på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.

IUP – Individuell utvecklingsplan

I de årskurser där betyg inte sätts ska lärare göra skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal. Den består av två delar: framåtsyftande planering och omdömen.

Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan och vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.