I varje skolas likabehandlingsplan framgår hur skolan arbetar mot kränkningar, vilka åtgärder som sätts in och vilka som är ansvariga.

Likabehandlingsplaner

Varje skola upprättar varje år en likabehandlingsplan. Den ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Syftet är att ständigt utveckla arbetet för en tryggare skolmiljö. I detta arbete är det viktigt att personal, barn, elever och vårdnadshavare får möjlighet att ge sina synpunkter.

Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som ska påbörjas eller genomföras under det kommande året. Här ska även redovisas hur förra årets planerade åtgärder har genomförts.

Du hittar alla likabehandlingsplaner i mapparna längst ner på sidan. Klicka på pluset framför en mapp så hittar du din skolas plan.

Ordningsregler och förväntningsavtal

HöstfärgerUtbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever kan få en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En förutsättning för detta är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. Eleverna i Sunne kommun deltar i utformningen av reglerna som ibland kallas ordningsregler och ibland förväntningsavtal. Varje skola har egna regler som ska samverka med likabehandlingsplanen (arbete mot mobbning, diskriminering och andra typer av kränkningar) i skolans arbete för att uppnå respekt för alla människors lika värde.

Skip Navigation Links.

Kontakt

Om ditt barn upplever problem med kränkningar i skolan så ska du genast ta kontakt med barnets mentor, elevhälsans personal eller skolans rektor.

Till kontaktsidan skolpersonal

Grundlagen säger

Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde, så står det i den svenska grundlagen. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning.

Riksdagen har i en lag  från 1 april 2006 riktat ett direkt förbud mot all kränkande behandling i skolan av barn och elever och förtydligat grundlagens skrivelse om vilket ansvar skolan har i arbetet med att stärka skyddet för barn och elever.