Skolornas och förskolornas kvalitetsredovisningar berättar hur respektive enhet har nått de mål som beskrivs i de lokala arbetsplanerna. Ett annat mått på kvaliteten i Sunne kommuns skolor finns i de lokala brukarenkäterna.

Arbetsplan

Varje skola och förskola har en egen arbetsplan som visar hur man vill uppnå de mål som kommunstyrelsen har fastställt i skolplanen och de mål som varje förskola och skola formulerar. 
Arbetsplanerna revideras kontinuerligt för att spegla den levande vardagen och tillkommer i samarbete mellan skolledning, personal, elever och föräldrar. 
Den lokala arbetsplanen hittar du på respektive skolas hemsida här på sunne.se

Kvalitetsredovisning

Arbetsplanen utvärderas varje år och resultatet presenteras i den lokala kvalitetsredovisningen.

Brukarenkät

BRUK (bedömning – reflektion – utveckling – kvalitet)
Sedan ett antal år tillbaka skickar Sunne kommun ut en brukarenkät till vårdnadshavare med barn i förskola och grundskola. Frågorna i brukarenkäten ställs som påståenden och svaren rangordnas efter en sexgradig skala, där 1 representerar det lägsta värdet och 6 det högsta. Alla värden under 4.0 skall analyseras som förbättrings-/förändringsområden. 

Skip Navigation Links.

Kontakt

Ylva Winther
Verksamhetschef ungdomars och vuxnas lärande
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Ungdomars och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Verksamhetschef barns lärande
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47, 070-103 02 32
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns lärande, 686 80 Sunne