Varje elev i grundskolan ska ha en individuell utvecklingsplan, IUP. Utvecklingsplanen ska vara ett framåtsyftande och aktivt verktyg i elevens lärande och utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor.

VinterskogLäraren ansvarar för att den individuella utvecklingsplanen, IUP, tas fram tillsammans med eleven och föräldrarna vid utvecklingssamtal som hålls minst en gång varje termin. Samtalet omfattar både elevens kunskapsutveckling och elevens sociala utveckling.

Omdömena i IUP:n är en beskrivning av elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i alla de ämnen som eleven får undervisning i under den aktuella terminen.      

IUP:n beskriver både vad eleven kan och vad eleven behöver utveckla vidare och vilka arbetssätt samt arbetsformer som kan hjälpa eleven med denna utveckling. Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och föräldrar. Planen följs upp, utvärderas och revideras vid nästkommande utvecklingssamtal.

Syftet med individuella utvecklingsplaner är att både elev och vårdnadshavare får en mer samlad information om elevens skolsituation än vad som är möjligt för läraren att ge i den fortlöpande informationen.

Den individuella utvecklingsplanen skapar också kontinuitet för eleven vid byten av exempelvis lärare och skola.

Kontakt

Om du vill diskutera den individuella utvecklingsplanen för ditt barn ska du ta kontakt med ditt barns mentor.