Om din fastighet inte har kommunalt avlopp behöver du rena ditt avloppsvatten i en egen enskild avloppsanläggning. Kontakta alltid oss innan du ska anlägga en ny avloppsanläggning eller ändra en anläggning som redan finns.

Varför behöver avloppsvatten renas?

Avloppsvatten från hushåll innehåller bland annat mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter samt näringsämnen som fosfor och kväve. En bristfällig avloppsanläggning där avloppsvattnet inte renas tillräckligt riskerar att förorena dricksvattenbrunnar och sprida smitta till människor och djur. Den kan även bidra till övergödning av sjöar och vattendrag, påverka badvattenkvalitet och ge upphov till lukt och försumpning.

Tillstånd eller anmälan krävs

Ska du inrätta och rusta upp ett enskilt avlopp med WC krävs ett skriftligt tillstånd. Detta ansöker du om hos miljö- och bygglovsnämnden i Sunne kommun. Ska du ändra ett befintligt avlopp eller inrätta ett avlopp som endast har bad-, disk- och tvättvatten påkopplat krävs en anmälan. Blankett för ansökan och anmälan hittar du under rubriken Dokument.

När du ansöker ska du ha bestämt dig för vilken anläggning du vill anlägga. Innan du ansöker behöver du kontrollera att anläggningen du ansöker om uppfyller de reningskrav som finns.

Om anläggningen i din ansökan uppfyller dagens reningskrav och är lämplig på fastigheten får du ett skriftligt tillstånd. Först när du har fått tillståndet får du påbörja anläggandet av avloppet. Tillståndet gäller vanligtvis i fem år förutsatt att anläggningen har påbörjats inom två år från beslutsdatumet.

Reningskrav

Ett enskilt avlopp ska enligt dagens lagkrav bestå av en slamavskiljare som avskiljer de fasta partiklarna och ett efterföljande reningssteg som renar avloppsvattnet. Hur mycket anläggningen ska klara att rena beror på var den är belägen. I dagsläget skiljs på områden med normal respektive hög skyddsnivå.

Hamnar din anläggning närmare än 50 meter ifrån en bäck, älv eller sjö råder vanligtvis hög skyddsnivå i Sunne kommun. Annars råder normal skyddsnivå, med vissa undantag.

Inom hög skyddsnivå ska anläggningen klara av att rena:

  • 90 % BOD
  • 90 % fosfor
  • 50 % kväve

Inom normal skyddsnivå ska anläggningen klara av att rena:

  • 90 % BOD
  • 70 % fosfor

Hamnar din anläggning nära en dricksvattenbrunn eller badplats kan även högre krav ställas med avseende på hälsoskydd.

Ovanstående reningskrav i procent gäller för anläggningar med WC påkopplat. Avloppsvatten från endast bad-, disk- och tvättvatten ska renas så att olägenhet inte uppstår till exempel genom slamavskiljning och efterföljande rening.

Vilken anläggning ska jag ha?

Det finns många olika avloppsanläggningar på marknaden och vilken anläggning som är lämplig på just din fastighet kan du förslagsvis diskutera med någon sakkunnig entreprenör. Du kan också läsa om olika anläggningar på avloppsguidens hemsida. Länk till Avloppsguiden hittar du under rubriken Länkar och lista på diplomerade entreprenörer i Sunneområdet under rubriken Dokument.

Gemensam anläggning

Har du en granne som också ska rusta upp eller anlägga nytt avlopp kan en gemensam anläggning vara ett alternativ. Då behöver du dimensionera anläggningen för det antal hushåll som ska vara kopplade till avloppet. Du använder samma ansökningsblankett som för enskilt avlopp och anger samtliga fastigheter som ansökan gäller.

Egenkontroll och skötsel

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att avloppsanläggningen fungerar och klarar dagens reningskrav. Har du en egen anläggning i drift ska du utföra den skötsel och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och hindra att det sker utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten som kan orsaka olägenhet för människor och miljön.

Då de flesta enskilda avlopp har en begränsad livslängd behöver de bytas ut eller rustas upp med jämna mellanrum. Det är därför bra om du planerar långsiktigt för detta i din ekonomi.

Utsläppsförbud

Avlopp som inte uppfyller reningskraven och som inte rustas upp kan komma att föreläggas med utsläppsförbud från ett visst datum.

Torrtoalett

Har du en torrtoalett så som mulltoa, utedass, separeringstoalett eller liknande och vill ta hand om latrinet själv ska du ansöka om detta hos oss.

Undersök avloppet inför husköp

Ska du köpa en fastighet är det bra om du kontrollerar vilken typ av avlopp som finns på fastigheten så att du kan ta med en eventuell upprustning av avloppet i kostnadsberäkningen.

Mer information

För mer information om enskilda avlopp besök gärna Avloppsguiden. Se under rubriken Länkar.

Du kan även kontakta oss om du har några frågor. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken Kontakt.

 

Skip Navigation Links.