Praktik inom yrkesutbildning och universitet- eller högskolenivå

Praktik är en viktig del inom flera studier, där du är ute på en arbetsplats och får lära dig genom det praktiska arbetet.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

APL finns på samtliga av kommunens yrkesprogram med minst 15 veckor. Varje yrkesprogram har ett programråd där näringslivet finns representerat.

Eleven har en handledare på sin praktikplats som är lämplig för uppdraget och har nödvändiga kunskaper och erfarenheter.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom lärarutbildningen

Oavsett vilken lärarexamen studierna syftar till, så ingår verksamhetsförlagd utbildning. VFU är av central betydelse för studentens möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen.

I den verksamhetsförlagda utbildningen möts teori och praktik i förskolans eller skolans verksamhet. Det studenten läser i kurserna på universitetet kan omsättas i praktik under VFU, och värdefulla erfarenheter från förskole- och skolverksamheten kan relateras till innehållet i studentens teoretiska kurser.

Under VFU får studenten träning i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla undervisningen och verksamheten. Samt att reflektera över detta, självständigt och tillsammans med andra. Den lokala lärarutbildaren och universitetets lärarutbildare samverkar för att studenten ska få stöd i att utvecklas i sin roll som professionell lärare.

Skolan har idag en viktigare roll inom lärarutbildningen än vad som tidigare varit fallet. För att uppfylla de nya kraven är det viktigt att den verksamhetsförlagda delen i utbildningen håller hög kvalitet.

Vi ser möjligheter till ömsesidigt lärande i de möten som sker mellan lärare och studenter ute på våra förskola och skolor. Hos oss är studenter en resurs som vi tillsammans med universitetet tar ansvar för.