Skolskjuts och gymnasiebiljett

Du som har barn i förskoleklass eller grundskola och bor tillräckligt långt från skolan kan få skolskjuts. Vilka avstånd som gäller varierar beroende på vilken årskurs ditt barn går i.

När ska jag söka skolskjuts?

Du behöver ansöka om skolskjuts till ditt barn inför läsåret då:

 • eleven börjar förskoleklass
 • årskurs sju
 • när behovet av skolskjuts uppstår

Du behöver ansöka om skolskjuts till ditt barn inför varje nytt läsår:

 • vid växelvis boende
 • annan skola
 • om det finns särskilda skäl

Ansökan görs via vår e-tjänst och prövas i varje enskilt fall. För att garanteras skolskjuts från läsårets start ska ansökan vara Sunne kommun tillhanda senast 30 april.

Vem har rätt till skolskjuts?

Du har rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet, skolan och hållplatsen är enligt följande:

 • 3 km för elev i förskoleklass-årskurs 6
 • 5 km för elev i årskurs 7–9.

Elevens färdväg från hemmet till aktuell hållplats/uppsamlingsställe får inte överstiga:

 • 2 km för elev i förskoleklass-årskurs 6
 • 3 km för elev i årskurs 7–9.

Ovan angivna avstånd kan i undantagsfall behöva överskridas till exempel på grund av bristande möjligheter för skolskjutsen att vända.

Elev med växelvis boende

När en elev bor växelvis hos båda vårdnadshavarna och båda adresserna ligger inom Sunne kommun, har eleven rätt till skolskjuts om kommunens kriterier är uppfyllda.

Växelvis boende innebär att barnet/barnen har varaktigt boende 50% av tiden hos separerade vårdnadshavare med gemensam vårdnad.

Annan skola

Elev som väljer annan skola inom kommunen (inklusive friskolan) än den som kommunen anvisat, kan få skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Har du tappat bort ditt busskort?

Om du har tappat bort ditt busskort kontaktar du din skola eller skolskjutshandläggare.

En avgift på 200 kronor tas ut för ett nytt busskort.

Trafikupplysning och kvarglömda saker

Här hittar du kontaktuppgifter till Värmlandstrafik för trafikupplysning vid förseningar samt kontakt vid kvarglömda saker. Om du har glömt något på bussen, prata med busschauffören först.

Värmlandstrafiks trafikcentral

Telefon: 0771-32 32 00

Värmlandstrafiks webbplats

Information till vårdnadshavare

Nedan följer information till dig som har barn som åker skolskjuts.

Några enkla saker att tänka på

 • Se till att morgonen blir så lugn som möjligt. Stress är en av de vanligaste orsakerna till olyckor i trafiken.
 • Om du skjutsar ditt barn till hållplatsen eller skolan. Var uppmärksam på andra barn och trafiken omkring dig när du släpper av.
 • Prata gärna med ditt barn om vad man ska tänka på vid skjutsen. Till exempel att använda säkerhetsbälte. Att väskan placeras under sätet. Respektera de andra barnen och inte minst att bussen är förarens arbetsplats. En glad förare är en trygg och säker förare.
 • Allmänt gäller att vårdnadshavare förutsätts svara för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att barnet ska klara att gå till skolan/hållplatsen själv.

Skola transportör, vårdnadshavare och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Elevens ansvar

 • Följa föreskrivna regler. Till exempel bältesanvändning och ordningsregler med mera. 

Vårdnadshavares ansvar

 • Ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats.
 • Ansvarar för eleven under väntetider på skolskjutshållplatsen tills dess att eleven stiger på skolskjutsen. Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd.
 • Ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen.


Transportörens ansvar

 • Under transporten är det transportören som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser följs.
 • Föraren ska meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Turkartor och tider

För vardera skola och linjesträcka finns en turkarta, där kan du se vart skolskjutsen går och vilka tider den stannar på respektive hållplats.

Se turkartor över skolskjutsen i Sunne kommun.

Grundskolebiljett 

Skolbiljett för grundskoleelever ska beställas hos Värmlandstrafik via länken "Beställ grundskolebiljett" ovan.

Vem är grundskolebiljetten till för?

Om du är berättigad att åka skolskjuts med Värmlandstrafiks bussar och tåg i linjetrafik, kan du välja mellan en digital grundskolebiljett eller ett Värmlandskort laddat med en grundskolebiljett. Båda varianterna beställs genom vårdnadshavaren via den grå knappen ovan ”Beställ grundskolebiljett”.

 • Plastkort med grundskolebiljett levereras av elevens mentor i sin skola.
 • Den digitala grundskolebiljetten skickas per sms till elevens mobilnummer.
 • Om du är skolskjutsberättigad och reser med separat skolskjuts behöver du inget färdbevis. Föraren vet att du ska med.

Fördelar med digital grundskolebiljett

Att ha sin biljett i appen i stället för på ett fysiskt plastkort har flera fördelar:

 • Enkelt för eleven att alltid ha biljetten nära tillhands i mobilen.
 • I appen finns även tidtabeller, störningsinformation och realtidskarta.
 • Smart för miljön!

Så här beställer du din digitala grundskolebiljett

Steg 1: Beställ digital grundskolebiljett

Här beställer du som är vårdnadshavare grundskolebiljett till elev som fått beslut om att åka skolskjuts med linjetrafik (buss och tåg): Beställ grundskolebiljett 

Vårdnadshavaren loggar in på ”Mina sidor” med bank-id. När beställningen har hanterats får du ett sms när biljetten kan laddas ner till appen.

Steg 2: Skapa ett konto i Värmlandstrafiks app

Du behöver ha Värmlandstrafiks app nedladdad och i den skapa ett konto till vilken grundskolebiljetten laddas ned. Gör så här för att skapa ett konto:

Starta appen

 • Välj “Mitt konto” nederst i Huvudmenyn och klicka på “skapa nytt konto”
 • Godkänn hantering av personuppgifter
 • Mata in ditt mobilnummer (elevens) och klicka på “Skicka” (SMS)
 • Öppna mottaget SMS med avsändare “MobiTime” och klicka på länk (som öppnar appen igen)
 • Gå till appens Huvudmeny och se längst ned att ditt mobilnummer är registrerat

Steg 3: Ladda ner den digital grundskolebiljetten till appen

 • Öppna mottaget sms med avsändare” Skolbiljett” och klicka på länk
 • Klicka på länk till appen “Värmlandstrafik”
 • I appen: Klicka på “Hämta biljett”
 • Se att grundskolebiljetten nu finns i biljettinkorgen

Gymnasiebiljett

Om du är folkbokförd i Sunne kommun och går i gymnasiet kan du ansöka om gymnasiebiljett som gäller på buss och tåg. Utan gymnasiebiljett måste du själv betala resan.

Villkor för gymnasiebiljett

För att få gymnasiebiljett måste du uppfylla följande villkor:

 • Du ska studera på heltid och du får inte ha fyllt 20 år
 • Du ska ha minst sex kilometer resväg till skolan
 • Du får inte ha sökt inackorderingsbidrag
 • Sunne kommun följer ”Handbok för dagliga resor – gymnasieelever folkbokförda i Sunne kommun”.

Här finner du handbok för dagliga resor – gymnasieelever folkbokförda i Sunne kommun.

Elevens ansvar

Vid resa är du som elev skyldig att uppvisa giltigt färdbevis. Det innebär att biljetten ska vara fullt läsbar på mobilens skärm. Om du avbryter studierna, flyttar eller blir inackorderad ska gymnasiebiljett inaktiveras via e-tjänsten "Gymnasiebiljett, avanmäl / byt". 

Välj på biljett i Värmlandstrafiks app eller plastkort

Vid ansökan av gymnasiebiljett väljer du om du vill ha en digital gymnasiebiljett i Värmlandstrafiks app (Mobitime) eller ett plastkort. Byte mellan plastkort och digital gymnasiebiljett kan göras max en gång per läsår.

Digital gymnasiebiljett i app

Om du väljer digital gymnasiebiljett så får du ett SMS med en länk skickad till din mobiltelefon med instruktioner hur du ska göra för att få ditt busskort i appen.

Plastkort

Om du väljer plastkort hämtas det på SG/Brobys expedition hos Annalena Persson.
Handläggningstiden för plastkort är upp till 5 dagar. Under tiden betalar du dina resor till skolan själv.

Borttappat eller stulet plastkort

Din gymnasiebiljett är en värdehandling. Om du tappar bort ditt kort eller om kortet blir stulet, så kontaktar du Annalena Persson, tel 0565-179 00.

Ditt gamla kort spärras och du får köpa ett nytt kort för 200 kr, du kan betala med Swish. Du bekostar resorna till och från skolan själv tills du hämtat ditt nya kort på SG/Brobys expedition.

Anslutningsbidrag

Du som har gymnasiebiljett och har minst 6 km färdväg mellan bostaden och närmaste hållplats för buss eller tåg, kan ansöka om bidrag för anslutningsresan. Ansök genom att använda e-tjänsten högst upp på sidan.