Sunne kommuns inställning är att vindkraftutbyggnad inom kommunen kan ske. En landskapsanalys visar att det finns områden som tål en storskalig vindkraftsutbyggnad. Det är nästan uteslutande områden på de skogsbeklädda höjderna som omger dalgångarna.

Vindkraft

I Sunne kommuns Översiktsplan (ÖP) finns områden för vindkraft planerade. Områdena finns även i dokumentet Vindkraft i Sunne kommun som är underlagsmaterial till ÖP. Notera att områdenas utbredning skiljer sig åt en del och att de områden som gäller är de som återfinns i ÖP.
Alla dokument och länkar hittar du i högerpalten.

Sunne kommuns inställning till vindkraft

Sunne kommuns inställning är att vindkraftutbyggnad inom kommunen kan ske och att det finns tillräckliga markresurser för detta i de utpekade områdena i översiktsplanen 2011. Samtidigt ska stor hänsyn tas till motstående och konkurrerande intressen i alla faser i arbetet med etableringen av vindkraften.

Vindkraftplanering och landskapsanalys

Sunne kommun har genom en bred samverkansprocess med bland annat kommuninvånare och andra berörda arbetat med och förankrat vindkraftplaneringen.

Kommunen har som grund i vindkraftplaneringen gjort en Landskapsanalys (bilaga 1 i Vindkraft i Sunne kommun) . Analysens syfte är att på en övergripande nivå visa landskapets värden, karaktär och tålighet. Analysen visar att det finns områden i Sunne som tål en storskalig vindkraftsutbyggnad. Det är nästan uteslutande områden på de skogsbeklädda höjderna som omger dalgångarna. Samtidigt finns det områden där vindkraften inte passar in. Dessa miljöer ligger nästan uteslutande i dalgångarna där också vindförutsättningarna är som sämst.

Kommunen har gjort avvägningar, viktningar, mellan olika konkurrerande intressen till exempel friluftsliv och rekreation kontra vindkraft, naturvärden kontra vindkraft, bostäder kontra vindkraft, riksintressen kontra vindkraft och så vidare. Hur kommunen har viktat olika motstående intressen finns i bilaga 2 Viktningar för intressen i Sunne kommun i dokumentet Vindkraft i Sunne kommun.

Förnybar energikälla

Vindkraftsplaneringen är ett led i kommunens strategiska miljöarbete och ingår som åtgärd i kommunens Klimatplan för att uppnå miljömålen.

Som ett led i att öka Sveriges ekologiska uthållighet har Sveriges Riksdag definierat mål för utbyggnad av vindkraft. Målen innebär att år 2020 ska finnas planmässiga förutsättningar för årlig produktion av el från vindkraft omfattande 20 TWh från landbaserade verk och 10 TWh från havsbaserade verk.

Prövning av vindkraft

Att bygga ett vindkraftverk fordrar kunskap om ett flertal lagar, varav miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL) utgör de mest centrala. Kommunens översiktsplan (ÖP) är vägledande vid bedömningen. Kommunen har vetorätt vid exploateringar. Prövningsmyndigheten måste ta hänsyn till kommunens ställningstagande angående veto.

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne