Vattenkraft

Sunne kommun har två vattenkraftverk, Rottnens kraftverk och Kymmens kraftverk. Båda kraftverken ägs och drivs av Fortum.

Rottnens vattenkraftverk

Rottnens kraftverk togs i drift 1999 ersatte de två kraftverken Skarped från 1927 och Rottna från 1935. Rottnens kraftverk ligger vid sjön Rottnen, strax intill där väg E45 korsar ån Rottnan.

Om Rottnens vattenkraftverk

 • Fallhöjd: 43 meter
 • Turbinvattenföring: 45 kubikmeter/sekund
 • Generatoreffekt: 17 400 kilowatt
 • Årsproduktion: 50 gigawattimmar
 • Jordschakt: 36 220 kubikmeter
 • Bergschakt: 57 600 kubikmeter
 • Fyllning: 8 300 kubikmeter
 • Formsättning: 3 600 kubikmeter
 • Armering: 135 ton
 • Betong: 3 620 kubikmeter

Kymmens vattenkraftverk

Kymmens kraftverk ligger vid sjön Kymmen i nordvästra delen av Sunne kommun. Det utnyttjar vattenföringen i älvarna Rottnan och Granån plus den naturliga tillrinningen till Kymmen, det egentliga vattenmagasinet.

Om Kymmens vattenkraftverk

För att dra nytta av vattenföringen i älvarna byggdes en 9,2 km lång överledningstunnel från Rottnan till Kymmen. Rottnans vattenyta måste då höjas och det finns därför en jorddamm som säkrar och skapar vattenmagasinet. Överledningstunneln passerar under Granån som där leds in i tunneln. För att reglera Granån finns en mindre damm.

Kymmens vattenyta kan sänkas 7 meter vintertid. Från sjöns södra ända leds vattnet via en 2,5 km lång tilloppstunnel ner till kraftstationen för att sedan släppas ut i sjön Rottnen genom en 600 m lång utloppstunnel. Kraftverket har utformats som ett pumpkraftverk för att variationen i elkraftbehovet ska kunna utnyttjas. Det innebär att vatten pumpas tillbaka till Kymmen när elbehovet är lågt under nätter och helger. Pumpningen sker genom att turbinernas rotationsriktning ändras.

Utförda mängder

 • Tunnlar: 13 560 meter, cirka 420 000 kubikmeter
 • Betong: 13 100 kubikmeter
 • Jordschakt: 500 00 kubikmeter
 • Fyllning: 320 000 kubikmeter

Turbindrift

 • Nettofallhöjd, nominell: 85 meter
 • Max volymström med verkningsgraden: 77 kubikmeter/sekund - 88 procent
 • Max verkningsgrad med volymström: 92,4 procent - 60 kubikmeter/sekund
 • Max turbineffekt: 56,5 megawatt