Energiplan

Alla kommuner ska enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ha en aktuell plan om tillförsel, distribution och användning av energi.

Energiplaneringen ska ha en helhetssyn och ta hänsyn till miljöeffekter, både ur ett lokalt, regionalt som globalt perspektiv. En miljöanalys görs för att bedöma hur miljö, hälsa och hushållning kan komma att påverkas av olika åtgärder eller energisystem.

Miljömål i klimat- och energiplanen

Sunne kommun har antagit lokala miljömål i klimat- och energiplan som ett led i hållbart samhällsbyggande samt för att bidra till nationella och regionala miljömål. Kommunens vision är att bli fossil-bränsle-fri. Långsiktiga målet är att utsläppen av fossila växthusgaser inom Sunne kommun som geografisk enhet år 2050 bör vara minst 80% lägre än år 1990 för att vid seklets slut vara nära 0%.

Energideklarationen talar om hur mycket energi en byggnad använder

När du ska köpa eller hyra hus har du rätt att få se energideklarationen innan du bestämmer dig. Det är ägaren som ska visa dig deklarationen och du kan använda den för att jämföra olika hus med varandra.

En energideklaration innehåller bland annat uppgifter om:

  • den uppvärmda arean i huset
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • åtgärdsförslag om energiexperten har föreslagit sådana för att minska energianvändningen
  • om radonmätning är utförd eller inte och i så fall uppmätt värde.

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Genomförda åtgärder som föreslagits i energideklarationen är ett steg för att uppfylla dessa mål.