Vindkraft

Sunne kommun ser möjligheter till utbyggnad av vindkraft i kommunen. En landskapsanalys visar att det finns områden som tål en storskalig vindkraftsutbyggnad. Det handlar framförallt om de skogbeklädda höjderna som omger dalgångarna.

Vindkraftsplaneringen är ett led i kommunens strategiska miljöarbete. Samtidigt ska vi ta stor hänsyn till motstående och konkurrerande intressen i alla faser i etableringen av vindkraften.

I översiktsplanen finns ett antal utpekade områden där det finns tillräckliga markresurser för detta. Du hittar kartan över dessa områden och översiktsplanen längre ner på sidan.

Områdena är även utpekade i dokumentet ”Vindkraft i Sunne kommun” som är underlag till översiktsplanen. Områdenas utbredning skiljer sig åt en del, så observera att de områden som gäller är de som finns i översiktsplanen. Dokumentet med tillhörande bilagor finns längre ner på sidan.

Den översiktliga regionala vindkraftanalys som Länsstyrelsen Värmland publicerade i juni 2024 medför för närvarande inte någon ändring i den fördjupade analys Sunne kommun tidigare har gjort.

Vindkraftplanering och landskapsanalys

Vi har genom en bred samverkansprocess med bland annat kommuninvånare och andra berörda arbetat med och förankrat vindkraftplaneringen.

Kommunen har som grund i vindkraftplaneringen gjort en Landskapsanalys (bilaga 1 i Vindkraft i Sunne kommun). Analysens syfte är att på en övergripande nivå visa landskapets värden, karaktär och tålighet. Analysen visar att det finns områden i Sunne som tål en storskalig vindkraftsutbyggnad. Hit hör nästan enbart områden på de skogbeklädda höjderna runt dalgångarna. Samtidigt finns det områden där vindkraften inte passar in. Dessa miljöer ligger nästan uteslutande i dalgångarna där också vindförutsättningarna är som sämst.

Kommunen har gjort avvägningar och viktningar, mellan olika konkurrerande intressen, till exempel friluftsliv och rekreation kontra vindkraft, naturvärden kontra vindkraft, bostäder kontra vindkraft, riksintressen kontra vindkraft och så vidare. Hur vi har viktat olika motstående intressen kan du se i bilaga 2 ”Viktningar för intressen i Sunne kommun” i dokumentet ”Vindkraft i Sunne kommun”.

Prövning av vindkraft

För att bygga ett vindkraftverk behövs kunskap om ett flertal lagar, varav miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL). Kommunens översiktsplan (ÖP) är vägledande vid bedömningen. Kommunen har vetorätt vid exploateringar och prövningsmyndigheten måste ta hänsyn till kommunens ställningstagande.