Maten som du slänger i din soptunna kommer snart att åka iväg på ett fantastiskt uppdrag och göra stor nytta för miljön

Nu är vi igång!

I juni körde vi Torvnäs som testområde och under hösten börjar vi nu att efterhand erbjuda hushåll i kommunen att sortera ut sitt matavfall. Den energi och näring som finns i avfallet kan genom insamlingen bli till biogas där varje liten äppelskrutt kommer att göra stor skillnad för miljön.

Regeringen har satt upp ett mål att minst hälften av allt matavfall från hushåll och verksamheter ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast 2020. Nu är det dags för oss att dra vårt strå till stacken och börja sortera ut matavfall från hushållssoporna, ett arbete som kommer att ske etappvis i kommunen.

Vi räknar med att projektet tar cirka 1,5 år att genomföra och målet är att alla som vill ska kunna sortera ut sitt matavfall senast december 2020.

Turordning

Kommunen har delats in i områden för när erbjudandet av matavfallsinsamling kommer att ske efter följande: 
Sunne tätort, kyrkbyarna och sedan landsbygden.

När det blir din tur kommer du att få hem en valblankett där du väljer vilket abonemang du vill ha i hushållet. Du som väljer matavfallssortering kommer att få kärl, påshållare och påsar till dig i samband med starten.

Måste jag sortera mitt matavfall?

Att sortera matavfall i det bruna kärlet kommer att vara standardabonnemang för kommunen, med hämtning var 14:e dag. Eftersom taxan är miljöstyrande och matavfallet ska sorteras för att kunna tas om hand på bästa möjliga sätt, kommer det att bli dyrare om man väljer bort matavfallssortering.

Läs mer om matavfall

Abonnemang

De alternativ som kommer att finnas med på valblanketten är nedanstående.

1. Matavfall: Om du väljer att sortera ut ditt matavfall får du ett kärl (brunt 140 liters) avsett för matavfallet. Kostnaden blir densamma som du har idag.

2. Dela kärl: Detta val är för dig som idag delar kärl och vill sortera ut matavfall, eller om du vill börja dela matavfallskärl/restavfallskärl med en granne.

3. Hemkompost: Detta val är för dig som idag har en godkänd hemkompost och inte vill ha ett matavfallskärl.

4. Osorterat: Väljer du att inte sortera ut ditt matavfall behåller du det kärl som du har idag och hämtning 26 ggr/år. Kostnaden blir 500 kr högre för ditt abonnemang.

Gör du inget aktivt val kommer alternativ 1 (matavfall) att införas i hushållet.

För mer information kring avgifter, se taxor

Har du frågor?

Varmt välkommen att kontakta Sunne kommun 0565-160 00

Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Sabina Karlsson
Kommunikatör
E-post: sabina.karlsson@sunne.se
Tel: 0565-161 01
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Leif Jansson
Enhetschef, avfallsenheten
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59, 070-569 73 35
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Avfallsenheten, 686 80 Sunne