Idag är avfall inte längre sopor, utan istället en resurs som alltmer tas tillvara. Här finner du information om körturer, hur du sorterar ditt avfall, var det ska lämnas, vad som händer sedan, varför du ska sortera och bestämmelser, priser och tjänster.

Genom att lämna ditt avfall på rätt ställe hindrar du att farliga ämnen kommer ut i naturen och bidrar till att det som är värdefullt återvinns eller återanvänds.

Var med och håll Sunne rent

Sunne kommun deltar i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning, för att göra vår närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.
Vi stöttar dig med skräp-plockarmaterial om du också vill medverka. Anmäl dig senast 2 april!
Läs mer om kampanjen Håll Sverige rent

Körturer 2017

Här hittar du information om körturer för hämtning av hushållsavfall 2017, se rubriken Dokument. 
Hushållsavfall och jämförligt avfall hämtas av kommunens entreprenör, RenoNorden 0565-689240

Renhållningsordning

Det finns två dokument som handlar om avfall och sopor i kommunen. I renhållningsordningen finns bland annat regler för insamling av avfall och sophämtningsvägar. Avfallsplanens syfte är att få en översikt över det avfall som finns i kommunen, och att fastställa åtgärder för att minska mängden avfall. Du kan klicka på dokumentet här intill om du vill ladda hem dem.

Dispenser

Vill du ansöka om dispens från hämtning av avfall kan du läsa mer, eller ladda hem ansökningsblankett på sidan Sophämtning och dispenser.

Tillsyn, klagomål och information

Det är miljöenheten som sköter tillsynen enligt miljöbalkens bestämmelser om avfall. Tillsynen omfattar hushållsavfall och sådant som är jämförligt med det, och farligt avfall. Avfall som regleras i lagstiftningen ska hanteras så att det inte uppstår olägenheter.

Miljöenheten hanterar också klagomålsärenden om till exempel kompostering och lämnar även information om återvinning och kompostering.

SuToHaMu, fyra värmlandska kommuner i samarbete

Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors samarbetar i frågor om avfall och återvinning och har gemensamma dokument för Avfallsplan och Renhållningsordning, därav förkortningen SuToHaMu.

Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.a.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22, 070-106 25 10
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Teknisk service

Agneta Magnusson
Handläggare inom vatten och avfall
E-post: agneta.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-162 02
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Telefontid 8-12: 0565-162 02 
gäller vatten, avlopp, renhållning och slamtömning. 

Holmby återvinningscentral

Öppettider:

månd, tisd, onsd och fred 7.00-15.45 
torsdag 7.00-17.45 
lördag 9.00-12.45 
Tel. 0565-162 21 Mobil 070-573 79 23

Dokument

Körturer för hämtning av hushållsavfall - 2017

Avfallsplan.pdf (Avfallsplan SuToHaMu 2011-2016)

Renhållningsordning.pdf (RO för SuToHaMu 2011-2016)

Sorteringsanvisningar, avfall.pdf (RO Bilaga A till SuToHaMus RO)