Idag är avfall inte längre sopor, utan istället en resurs som alltmer tas tillvara på. Här hittar du information om körturer, hur du sorterar ditt avfall, var det ska lämnas, vad händer efteråt, varför du ska sortera och regler, priser och tjänster.

Genom att lämna ditt avfall på rätt ställe hindrar du att farliga ämnen kommer ut i naturen och bidrar till att det som är värdefullt återvinns eller återanvänds. 

Körturer, sophämtning

Här hittar du information om körturer för hämtning av hushållsavfall, se rubriken Dokument. Hushållsavfall och jämförligt avfall hämtas av kommunens entreprenör, NordRen AB. 

År 2020 hade 53 veckor, det betyder att du kommer byta vecka när du får dina sopor hämtade 2021.

  • Har du hämtning jämna veckor 2020 får du udda vecka 2021, hämtningsdagen är den samma
  • Har du hämtning udda veckor 2020 får du jämn vecka 2021, hämtningsdagen är den samma

Renhållningsordning

Det finns två dokument som handlar om avfall och sopor i kommunen.

I renhållningsordningen finns bland annat regler för insamling av avfall och sophämtningsvägar.
Avfallsplanens syfte är att få en översikt över det avfall som finns i kommunen, och att fastställa åtgärder för att minska mängden avfall.
Du kan klicka på dokumentet här intill om du vill ladda hem dem.

Dispenser

Vill du ansöka om dispens från hämtning av avfall kan du läsa mer, eller ladda hem en ansökningsblankett på sidan Sophämtning och dispenser.

Tillsyn, klagomål och information

Det är miljöenheten som sköter tillsynen enligt miljöbalkens bestämmelser om avfall. Tillsynen omfattar hushållsavfall och sådant som är jämförligt med det, och farligt avfall. Avfall som regleras i lagstiftningen ska hanteras så att det inte uppstår olägenheter. Miljöenheten hanterar också klagomålsärenden om till exempel kompostering och lämnar även information om återvinning och kompostering.

SuToHaMu, fyra värmlandska kommuner i samarbete

Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors samarbetar i frågor om avfall och återvinning och har gemensamma dokument för Avfallsplan och Renhållningsordning, därav förkortningen SuToHaMu.

Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Agneta Haglund
Handläggare inom vatten och avfall
E-post: agneta.haglund@sunne.se
Tel: 0565-162 15
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Kundtjänsttelefon och besökstid 
kl. 8-12: 0565 - 162 02 

gäller vatten, avlopp, renhållning och slamtömning. 

Holmby återvinningscentral

Öppettider:
måndag, onsdag och fredag 
7.00-16.00 
tisdag och torsdag 7.00-18.00 
lördag 9.00-13.00 

Tel. 0565-162 21

Dokument

Hämtningsschema för hushållsavfall 2021

Avfallsplan.pdf (Avfallsplan SuToHaMu 2011-2016)

Renhållningsordning.pdf RO för SuToHaMu

Sorteringsanvisningar, avfall.pdf (RO Bilaga A till SuToHaMus RO)