Närstudier från vecka 18.

2021-04-28

Fryxellska

Återgång till närstudier

Hej!

De senaste månaderna har våra elever vid Fryxellska skolan haft delvis distansstudier utifrån rådande pandemi. Det har varit en tid som varit lärorik på olika sätt, men också en tid som kostat på för våra elever.

Både vår erfarenhet och skolforskning visar på att lärandet gynnas bäst när elever och lärare möts i det fysiska klassrummet. Interaktionen mellan varandra och möjligheten att ”läsa av” varandra blir en helt annan i undervisningen och nu är det dags att vi går tillbaka till 100% närstudier.

Vi följer andra värmländska kommuners exempel att gå tillbaka till närstudier och lyssnar på vad Smittskydd Värmland råder oss att göra.

Vi är oroliga för våra elevers sociala och kunskapsmässiga utveckling på sikt och väljer att från och med den 3 maj återgå till närstudier på heltid på Fryxellska skolan. Vi följer Smittskydd Värmlands rekommendationer att vara beredda på att göra punktinsatser i klasser/grupper, om klustersmitta uppstår, och vi är beredda att göra det från en dag till en annan. Alla beslut vi fattar runt Corona, gör vi samråd med Smittskydd.

Vi förstår att frågor kan uppstå i och med detta beslut. Vi menar att våra barns/ungdomars rätt till bästa möjliga undervisning väger så tungt, att vi väljer att följa planen med successiv återgång till skolan fullt ut. Vi vuxna behöver stötta våra ungdomar i att fortsätta att hålla avstånd och följa gängse hygienrekommendationer – allt för att de ska få komma tillbaka till skolan och känna sig trygga med det. Ansvaret att stötta gäller både i hemmet, under fritidsaktiviteter och i skolan.

Vi ser fram emot att få avsluta terminen tillsammans med alla elever och hoppas på allas stöd runt det.

 

Ylva Winther

Skolchef